Sunday, July 17, 2016

ב"ה

סטיות מיניות הן תוצאה הכרחית של 
לימודי תלמוד בבלי

רב נערץ ובעל עוצמה: זה החשוד בעבירות מין

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4676316,00.html

זאת לא תופעה חד-פעמית. העבודה הזרה בתלמוד הבבלי בהכרח גורמת לסטיות מיניות. אם לא לומדים ועושים תורת משה כדת וכדין, התוצאה תהיה עיוותים מיניים, אין מנוס.

אסביר בקיצור מדוע:

עם = 670 = לפניך = מזדוגים

עם ישראל = ישראל מזדוגים
= 1211 = 212 = רואה = האור

זאת לא "אורגיה" בשמים, אלא מזוג כל אור החכמה הא-לקית. אולם, אם לא עושים זאת בקדושה ובטהרה עליונות וטמירות, זה נעשה ברמות של השתוללות והתגוללות ברפש.

הרבנים בהכרח לא בריאים מינית.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!