Sunday, July 17, 2016

ב"ה

תקון הממזר

בע"ה נראה כי האותיות ז ו-ר במילים ממזר וממזרה כבר אומרות לנו כי יש תקון לממזרה.  אף כי יש אומרים כי אין תקון לממזרה, בע"ה נראה מדוע אומרים זאת ומה התקון.

תקון = 1206 = 207 = אור
= אדבר = דבר העתיק הקדוש
= ראה העתיק הקדוש = עצרת האמת
= דבר עלץ = ראה עלץ = ראה קרן
= סוד עלץ וצהלה = רז = זר

האותיות ז ו-ר במילה ממזר וממזרה כבר אומרים לנו כי יש תקון כפי שראינו בחלופים הנ"ל. מהו התקון?

ממזר = 287 = מזמר = פזר
= רופא = פארו = תקון  לכל
= כלל תקון = תקון ועד

ממזרה = 292 = תקון פה
= 1291 = 292 = צבר

תקון ממזרה = 1498 = 499
= תקן צבור

אנחנו רואים למה ומדוע אין תקון לממזרה. הממזרה אינה זקוקה כלל לתקון! התקון חייב להיות פה - אצלי. אך, לא די בכך. התקון חייב להיות של הצבור.

עלינו להבין כי כל ולד בישראל הוא בן או בת שרה. הקושי והנס של שרה ללדת לא היו בעבר ולא היו חד-פעמיים. כל לֵדָה [לדה = גְאֻלָּה] היא נס שרה יולדת. כל ולד הוא נס. האם נבזה ולד בישראל?

על הפוסק הלכה למעשה לפעול מהשכל העליון יחד עם, ותוך כדי,  הרחמים העליונים.

פוסק = 246 = מור = אמרה
= מדבר

פוסק הלכה = 306 = אשה

פוסקת הלכה למעשה = 706 = עולם
= בדרך

פוסקת = 646 = א-להים = מדברת
= לדורות

הפוסקת = 651 = הא-להים = כל אם
= המדברת

כן, רבותי, זאת האמת. הלכה למעשה היא התחום של נשים ולא של גברים. אנחנו עדין במצרים שם הגברים עושים את עבודת נשים, ולעתים גם ההפך. נשים בהחלט צריכות להעזר ע"י הגברים בפסיקת הלכות. אולם, הסמכות העליונה היא של שרה אמנו.

הלכה למעשה = 505 = שרה
= החקים עליונים = 1504 = 505
= הסמיכה כמשה
= הסמיכה באישון משה
= הסמיכה באישון הספר

שרה פוסקת = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ = עין שמאל = שרה א-להים
= שרה לדורות

שרה הפוסקת = 1156 = 157 = נקבה
= ירושלים = שרה הא-להים = שרה כל אם

שרה פוסקת הלכה = 1211 = 212
= רואה = אורה = האור = התקון
= השקוף = ברי = הרבה = עם ישראל
= כל כתר ישראל = להעלות כל כתר
= להעלות כלכם = עין ימין לפניך
= דמיון אמתי = עין ימין ממני לך
= 2210 = 212

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!