Sunday, July 03, 2016

ב"ה

בני ישראל מתרוממים

הגענו עד לתחתית הימים ולתחתית בור הבריאה. מכאן אנחנו מתרוממים.

משה = 345 = הספר

רבנו = 258 = רחמי

ימים = 660 = סתר = בארנו את

בני = 62 = הבנה = ללב

בני ישראל = 603 = גם = בארת
= בראת = משה רבנו = רחמי משה
= רחמי הספר

הגענו = 134 = דלק = צמד
= לב ארץ = 1133 = 134
= שוכן הארץ = 2132 = 134
= כל חכמה העתיקה הקדושה
= עגונה = ענג חג = ענג העתיקה הקדושה
= מועד דוד = דוד עומד = הגו עומד
= דוד עמי = כל תכלית הבריאה

מתרומם = 1286  = 287 = פזר
= ממזר = רופא = פארו = מזמר
= אור לכל = תקון לכל
= אלהים עיניך = היהודים אלהים

מתרוממים = 1336 = 337 = שאול

מתרוממים משאול = 1713 = 714
= דין = עולם הבא = שחרור

עם = 670 = כל כתר = כל תחביר
= חברתי כל = לפניך = לעיניך
= חברתי אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית
+ יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי
+ קוף ריש שין שין תו = 11,659 = 670

ישראל = 541 = אמך = אליך
= שיר א-ל = שיא הוד והדר
= שיא צחוק הויה
= אהל שרה = שרה לאה = אהל הלכה למעשה
= אהל החקים העליונים = 1540 = 540
= ראשי יהודה = עין ימין = דמיון עין

עם ישראל = 1211 = 212 = ברי
= הרבה = רואה = האור = אורה

עם ישראל מתרוממים משאול
= 2924 = 926 = שם הויה
= הויה עולם צדק
= כל בית ישראל יחד עולם צדק
= 1925 = 926

בני ישראל מתרוממים = 1939
= 940 = מצרים = משה רבנו שואל

בני ישראל מתרוממים משאול
= 2316 = 318 = חירק = חדוש

כל בני ישראל מתרוממים משאול
= 2366 = 368 = משיחי

משה רבנו ירד לתחתית פרושי התורה לתקן אותם. מכאן אנחנו עולים.

עולים = 716 = יקום = קיום = יודעי התורה
= בהתרוממות התורה = 1715 = 716

עם ישראל עולים = 1927 = 928 = שם יחוד
= יקום האור = יום האור = קיום עם ישראל

בני ישראל עולים = 1319 = 320 = ישי
= יקום משה רבנו = קיום משה רבנו

משה באר את כל התורה = 1615 = 616
= התורה = יום

משה באר את כל התורה היום = 2236
= 238 = ויהי אור = ויהי תקון

משה רבנו באר =  806 = ציון = משכילות

משה רבנו באר את = 1207 = 208 = בור
= ראשון = עולם אשר

משה רבנו באר את כל = 1257
= 258 = רבנו = רחמי

משה רבנו באר את כל התורה = 1873
= 1874 = רחמי התורה = תחית המתים

משה רבנו באר את כל התורה היום
= 2494 = 496 = מלכות
= תחית המתים היום
= ראיתי תחית המתים = את הנולד
= ישעיהו הידוע