Thursday, July 07, 2016

ב"ה

עיני שרה

שרה = 505 = הלכה למעשה
=  החקים העליונים = 1504 = 505

עיני = 140 = פני = הקהל = קהלה

עיני שרה = 645 = פני שרה = השמש

שש אמהות = 1052 = 53 = נבא

שש האמהות = 1057 = 58 = נח
 = נבאה = בנו

רחמי שרה = 763 = מרים ואהרן
= 1762 = 763 = אהבתי משה = הנה גן
= גן עולם שמחה = גן עולם גשמי = וכל עולם עלץ
= כלו עולם העתיק הקדוש = בכל העולם
= אליהו אין

דעו כי השמים העליונים ביותר הם ישראל והתורה בעיני שש האמהות. שש האמהות הן גם הסמכות ההלכתית העליונה. בשיא ובצמרת השמים העליונים ביותר יושבת שרה אמנו - הלכה למעשה והחקים העליונים.

מי שלא רואה את התורה בעיני שרה אמנו, מי שלא יודע את סודות רחמי שרה אינו יודע מהי הלכה למעשה, ואינו יודע את החקים העליונים ואינו רשאי להקרא רב ופוסק, ובודאי, לא דין.

עלינו להתחנן אל ה' יתברך שיגלה לנו את הלכה למעשה והחקים העליונים ושיראה לנו איך אנחנו, ישראל, נראים בעיני שש האמהות. ואז נדע את הלכה למעשה והחקים העליונים ונפרש את התורה בפסגת הרחמים ובשכל הטהור והבהיר ונראה את פני שרה אמנו בשיא הודה והדרה ובשיא תפארתה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!