Monday, July 04, 2016

ב"ה

הרבנים, ולא החילוניים, מביאים אסונות על ישראל

הרבנים אוהבים לאומר כי החילוניים הם המביאים אסונות על ישראל כי הם חוטאים.

האמת היא: החילוניים, לא לומדים תורה, ולכן הם ויתרו על ההשפעה שלהם על העולם הנוצר. כח ההשפעה של החילוניים על העולם מאד חלש. הם משועבדים לחומר. הם שרויים בחומר. הם צריכים חומר. הם במצב לגבי החומר כמו ילדים לפני שמגיעים לגיל בת או בר מצוה. לכן, הם לא מביאים אסונות על העולם כי הם אינם מסוגלים להשפיע על העולם הגשמי.

לעומתם, הרבנים ותלמידיהם המפרשים תנ"ך בעין צרה ובלבבות אטומים ועוד הוגים כל העת בעבודה הזרה הבבלית שלהם, הם אכן משפיעים על העולם הגשמי. הם אינם מבינים נכונה את מצוות ה' והם מפרשים את התורה בכעס ובאכזריות, וכך הם גורמים לחוקי הטבע להיות נוקשים ואכזריים. הרבנים ותלמידיהם עוסקים כל העת בעבודה זרה בבלית, אולם הם הוגים את "המשנה" בעברית, לכן הם גורמים לטיב החומר בעולם הגשמי להיות נוקשה, אך בלתי יציב. בדור שלנו הרבנים אף משנים את המנהגים שלהם ככל העולה על רוחם. לכן, החומר בעולם שלנו מתנהג באופן בלתי מבוקר ובלתי צפוי. (חומרות משפיעות על *חומר* כך שהוא נהיה נוקשה וכבד). כמו כן, מפני שהם הוגים בשנאה בכל הקשור לגויים, הם יוצרים גויים מלאי שנאה.  

הפתרון הוא לא לברוח מהתורה ולהעשות חילוני כי אז אנחנו פשוט מוותרים על היכולת שלנו להשפיע על העולם הנוצר. הפתרון הוא להבין כי הפירושים של הרבנים הם עבודה זרה ולהתפלל אל ה' יתברך שיחזיר אותנו אל הדרך הנכונה והקדושה ושהוא יפקח את עינינו כדי שנראה את נפלאות ה' בתורה.
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!