Friday, July 29, 2016

ב"ה

אשה

אֲנִי יְהוָה חֹקֵר לֵב, בֹּחֵן כְּלָיוֹת:  וְלָתֵת לְאִישׁ כִּדְרָכָו, כִּפְרִי מַעֲלָלָיו.
- ספר ירמיהו הנביא י"ז : י

לב = 32 = השוכן = 1031 = 32
= גם את הויה העתיק הקדוש
= 2030 = 32 = הויה העתיק הקדוש בבשרך

חקר לב = 340 = שלי = שלדו
= ספר = כל פרי = הרנה ועד
= הרנה לכל = יסוד הרנה
= חקר הויה העתיק הקדוש בבשרך
= 2338 = 340

חקרי לב = 350 = ש"נ = שמי

נשים = 960  = שנים = חקרי לב האדם
= חקרי לב עמך = עולם שמחה עולם צדק
= 1959 = 960 = עולם צדק עולם גשמי

אשה = 306 = חקרי לב השמים
= 1305 = 306 = חקרי לשון שמים
= 2304 = 306 = חקרי לבה ספר האדם
= חקרי שמים ליצר עולם
= חקרי ספר האדם ליצר עולם

חקר הלב = 345 = א-ל שד-י
= משה = הספר

חקרי הלב = 355 = שנה = מחשבה
= המשבח = פרעה = השכל
= חקרי לשון = 1354 = 355

העמוקים = 831 = אל"ף = חוזרים
= העתיק הקדוש עין כל = 1830 = 831

הכי עמוקים = 861 = אסף = לאלף
= יהודה חוזרים = בית המקדש

חקרי הלב העמוקים ביותר = 805
= שרה מכל דור = הלכה למעשה מכל דור
= החקים העליונים מכל דור = 1804 = 805
= גם את נשמתי  = נשמתי את משה רבנו
= נשמתי את בני ישראל = בבת ישעיהו
= את בבת = קדש את = ישעיהו קדש

חקרי הלב הכי עמוקים = 1216
=  217 = רזי = הזהר* = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה = דבר הפשוטים
= ראה העתיקה הקדושה = ראה השופטים

*מחבר ספר הזהר לא הגיע עד תם הענינים. רק אשה יכולה להגיע למעמקים ההם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!