Thursday, July 28, 2016

ב"ה

אנחנו מחשבות הויה

"והמחשבה כמראה שהרואה בה רואה צורתו בתוכה וסבור שהם ב' צורות ואינן אלא אחת" – פירוש האגדות ל ר' עזריאל מגרונה.

הקשיבו נא

חיינו הם מחשבותיו של ה' ית'. ה' הוגה בעמקוּת ובעוז כֹּה רבים, עד כי מחשבותיו מתממשות כיצורים חיים. אנו, כל אחד מאתנו, הננו מחשבות בהן מתעסק ה'. אנו הדיונים של ה' ית'. – בהיותנו הדיונים של ה', ועם זאת עשויים לחשוב ולדבר בעצמנו, יש לנו הזכות – ומוטלת עלינו החובה – להתדיֵּן עם ה'.

רואים, אפוא, כי אין אנחנו סתם הרהורים אינטליגנטיים; אנו מחשבות ה' המסוגלות לחשוב, לחוש ולהרגיש. בזכות יכולתנו להרגיש את תוצאות המחשבה נוכל לאמר אל ה': "זה מכאיב לנו!" – ולעומת זאת: "יש להנציח מחשבה זאת כי היא נעימה ביותר ומעוררת שמחה רבה."

עולמנו הוא בן-חלוף ובהשתנוּת מתמדת כי מחשבות אלה טרם אושררו והונצחו. הן עדין נשקלות ומותר לנו לצרף את דעתנו. הזכות להתדיֵּן עם ה' יתברך נובעת מההשפעות של מחשבות אלה על תחושותינו.

במקום לקבל את קיומנו-חיינו כנתונים, נוכל להבין אותם כמו תצוגות מקדימות. שום דבר איננו פה לעד; הכל זמני. – כך נוכל לחזור לדרגה של "בטרם" מעשה הבריאה, מצב בו הכל נתון לשקול דעת (וכך הוא בפועל), ולאמר: "אנא, עשה דבר א' לממשי! – וכן: אנא, אל תעשה דבר ב' לממשי!" [מתורגם מאנגלית ע"י דניאל דותן]

מחשבת = 750 = פעם = לומד עם
= שמתי = מעלים = יובל שבת

מחשבת הויה = 776 = בעדן = נכון

פרוש נכון = 1362 = 363 = פרוש מחשבת הויה
= פרוש מחשבת כל בית ישראל יחד = 2361
= 363 = המשיח = משה חי = משה בהוה
= אישון משה =אישון הספר

מחשבות = 756 = משבחות = יובל ושבת
= נו"ן = כל עולם = שמותי = ומעלים
= עיני התורה = פני הקהל = מעל התורה

מחשבות הויה = 782 = בעין = שבת ועד
= עוד צורות = הויה מעל התורה
= הויה עיני התורה
= כל בית ישראל יחד עיני התורה = 1781 = 782
= כל בית ישראל יחד מעל התורה