Friday, July 29, 2016

ב"ה

הרהורים

הר = 205 = ארד = עלה על
 = צחוק העתיק הקדוש = 1204
= 205 =  קרן צדיק

הרהר = 410 = ארד ארד
= קדשו = קדוש = שמי השמים בארץ
= 2408 = 410 = חקרי לב השמים בארץ
=  אשה בארץ = 1409 = 410

הרהור = 416 = שומע

הרהורים = 1026 = 27 = שומעים
= האדם שומע = עמך שומע = שוכן

יהרהר = 420 = תהיה = היתה

יהרהרו = 426 = בית דוד
 = ראה טהור = דבר טהור

להרהר = 440 = מת = תהלה = לבבות
=  ינפש = נפשי

מהרהרת = 850 = מרים = כל נשמתי

יהי רצון כי כל עם ישראל יהרהרו אך ורק בדברים קדושים ונזכה ליסוד בית דוד ממש.

שבת שלום ומבורך
!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!