Tuesday, July 26, 2016

ב"ה


כהני בעל עדין בוכים על "חרבן בית המקדש" בחודש על שם האליל שלהם

בית המקדש אינו נחרב ולעולם לא ייחרב. אי אפשר להחריב את בית המקדש. אין דבר כזה. וכל אומר: "אינני יכול לעשות את הכל המצוות כי בית של אבנים קרות נחרב" מרמה את עצמו.

המצות = 541 = ישראל

אנחנו, ישראל, המצות!

בית = 412 = בתי = בקדשו

מקדש = 444 = תלדי = ילדת
=  קדש בלבי = ילד קדש
 = יו"ד ה"א ו"ו ה"א הנשמה
=  כל עפר יו"ד ה"א ו"ו ה"א
= כל ספרי יו"ד ה"א ו"ו ה"א

בית מקדש = 856 = נוף = ומרים
=  כל משכילות = נשמתי להויה
 = נשמתי לכל בית ישראל יחד
= 1855 = 856

גאלה = 39 = לדה

כל בנות ישראל משכילות הן-הן ציון ובלבן בית המקדש. לדתן היא הגאלה.

הזמן הגיע לחזור אל תורת משה. הזמן הגיע לחזור אל המשמרות ולהבין זמן נכונה. הזמן הגיע לירוק שמות אלילים בבליים מפיותינו.

זמן = 747 = להבין = מקראות