Saturday, July 30, 2016

ב"ה

מהו ספר הזהר?

ספר הזהר הוא נסיון של גבר לחקור את רמת החכמה הנקראת על שם דבורה הנביאה. נסיון זה נכשל כי גבר יכול להבין חכמה במח, אך לא ברחם. הוא אינו יכול להבין (להבין- הוי אומר: ללדת בנים ובנות) כי אין לו רחם. מחבר ספר הזהר נסה להבין במחו, הוא נסה לעשות עבודה של נשים ולכן הוא נפל בשבי מדין (הוי אומר: הוא דמין כל מיני הזיות).

רבי משה קורדברו אכן הבין כי רמת חכמה זאת היא הרמה של חכמת דבורה. לכן, הוא קרא לספרו "תומר דבורה". עם זאת, אף הוא דבר על "ספירות". בע"ה, נבין נכונה מהן ה"ספירות".

בע"ה אציע את האסמכתאות לדברי. בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

זהר = 212 = האור = התקון = 1211
= עלום שרה = הלכה למעשה בדרך
= 212 = עם ישראל = כל כתר אהל שרה
= אלה כל כתר שרה = לאה כל כתר שרה
= אהל תחביר כל הלכה למעשה = בעמק

הזהר = 217 = דבורה = רזי
= 1216 = 217 = בעמקה
= עמק בה = תורת עמק
= ההלכה למעשה בדרך = עולם ההלכה למעשה
= דבר  העתיקה הקדושה
= ראה העתיקה הקדושה
= עצמה העתיקה הקדושה העתיק הקדוש
= 2215 = 217
= עצמה העתיק הקדוש העתיקה הקדושה
= הר העתיק הקדוש העתיקה הקדושה

חכמה = 73 = גמ"ל = עג = הנביאה
= קרן כנסת ישראל = 2071 = 73
= עלץ כנסת ישראל = חסד מנשים
= 1072 = 73 = מכחה

רזי חכמה = 290 = פרי
= דבורה הנביאה = רזי הנביאה
= הזהר הנביא

ס = 60 = הלכה = הכלה = כלי
= עולם שמחה = 1059 = 60
= עולם גשמי = כל אם ובת = ימי

ספר = 340 = שלי = חקר לב

ספיר = 350 = ספרי = עפר
= חקרי לב = חקר לבי
= חקרה לשון = 1349 = 350
= פרי הלכה = רזי חכמה הלכה
= דבורה הנביאה הלכה
= דבורה הנביאה הכלה

ת = 400 = הנשמה = כל ספרי
= כל עפר = כל שכל

ות = 406 = אתה = על אשה
= הנשמה העלץ = הנשמה הקרן

ה"ספירות" אינן כפי הגדרתן בספר הזהר, אלא הן מחשבות נשים. הבה  נראה את האסמכתאות.

"ספירות" = 756 = נו"ן = מחשבות
= כל עולם = נשות = שנות = שמותי
= שעשועי = והשמש עלה
= שבות כוכב = יובל ושבת = עיני התורה
= פני התורה = התורה ממני = יום ממני
= בתי ירדה עד כל תם = 1755 = 756

שנה = 355 = השכל = נשגב = מחשבה
= פרעה = חקרי הלב = חקרי לשון
= 1354 = 355

יום = 616 = התורה = תורי

יום הוא לֵדת מחשבה חדשה בענין-מה. חוג הארץ הוא מחשבה מסוימת התרה ולומדת את עמקי עצמה עד שהיא מגיעה לשיא ההבנה ומתחילה לרדת כדי לחזור אל מקורה. חוג השמש הוא כל המחשבות הקשורות לאותו ענין. שמים הם חקרי הלב והמחשבות. החוגים של הארץ, כוכבי לכת, השמש וכל השמים אינם נפרדים. הגלגלים כלולים זה בזה.

מח = 48 = כוכב = גילה = יובל
= בלב אוהב  = בלב דוד = יד בלב
= לב ביד

מחשבות אשה = 1062 = 63 = חנה
= נביא = מחיה

תומר = 646 = מדברת = פוסקת
= א-להים = לדורות

תומר דבורה = 863 = משה קורדברו
= רזי א-להים = רזי לדורות
= דבר העתיקה הקדושה א-להים
= 1862 = בני הנשמות
= דבורה מדברת = דבורה פוסקת

שמים = 950 = נץ = כל שם = כל חסד האבירים
= כל כנסת ישראל אבירים = 1949 = 950
= חקר לב האדם = חקר לב עמך = ספר האדם

מחשבות נשים = 1716 = 717 = זי"ן
= מחשבות שנים = שבת באהבה
= ברך באהבה = בן באהבה = בן י-ה
= בארבעים אלף = בעמק שרה = הויה לומד תורה
= כל בית ישראל לומד תורה יחד = הלומדים יחד
= התשבי = שבתיה = עולם העתיקה הקדושה
= חג עולם = האור שרה = התקון שרה
= האור הלכה למעשה = האור החקים העליונים
= עם ישראל שרה
= הויה ירד עד תם עניני התקון
= 2715 = 717
= בתי ישראל ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= 4713 = 717
= בתי אמך ירדה עד תם כל תקון עניני אתכם
= בתי ירדה עד תם כל תקון להעלות עניני אתכם
= בא עולם הבא = בא דין = בא שחרור

נקבה = 157 = ירושלים = 1156 = 157
= כל הארץ

על נשות ישראל לבקש מעם ה' להחזיר את חכמתנו כביושנה, כבימי קדם, במקום להתעסק בהזיות של גברים שניסו לעלות לרמות נשמות הנשים בלי לאהב נשים ולכבד אותנו די הצורך.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!