Monday, July 18, 2016


ב"ה

שרה ואברהם – רחם הלכה למעשההזמן הגיע לגלות כמה סודות - או, יותר נכון, להזכיר כמה דברים שנשכו בעם ישראל.שרה = 505 = הלכה למעשה

=  החקים העליונים = 1504 = 505

=  דרש העתיק הקדושתועבה = 483 = התובע = מלאיתחסד = ע"ב = כנסת ישראל

= 1071 = 72מליאת כנסת ישראל = 1554 = 555

=  יד ישראל = דוד אהל שרה = הנך

=  שרה כל = כל הלכה למעשה

 = כל החקים העליונים

=  חסד התובע = הר שכלהבה נזכור מי אם כל יהודי ויהודיה. הבה נזכור את שרה אמנו תמיד. כי שרה היא הסמכות ההלכתית העליונה. הבה נזכור את אהבת שרה וחסד שרה.


בראשית = 913 = שם אחד

=  שם אהבה = תקון עולם = 1912 = 913

=  זאת שרה = אהבת שרה

=  זאת הלכה למעשה = אהבת הלכה למעשה


מעשה בראשית הוא לפסוק הלכה למעשה. שיראת השמים תהיה עלינו!הבה נזכור כי אנחנו אחד. לכן, האמור על אחד מאתנו, נאמר אודות כלנו.אצילות = 537 = לב שרה

=  לב הלכה למעשה = לב החקים העליונים

=  לב העתיק הקדוש דרש = 1536 = 537

=  אשר א-לה


אברהם = 808 = ברא אדם = רחם

=  באר אם כל בית ישראל = 1807 = 808


רחם שרה = אברהם שרה = שרה אברהם

 = 1313 = 314 =  שד-י = בקרבי

=  רחם החקים העליונים = 2312 = 314

=  רחם הלכה למעשה

 = אברהם הלכה למעשה

 = אברהם החקים העליונים

 = הלכה למעשה ברא אדם

 = הלכה למעשה באר אם כל בית ישראל

 = כעיר דוד = באישון עיר דודאנחנו בונים רחם לשרה אמנו כאשר אנו פוסקים ברחמים! הבינו זאת!~שרה ואברהם = 1319 = 320 = נער

=  ישי = הלכה למעשה בורא אדם

=  דין אדם = אדם עולם הבא = שחרור אדםהבה נזכור את לב שרה תמיד - בכל ענין עליו אנו דנים.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!