Tuesday, July 26, 2016

ב"ה

מיהו משה

 ברשימה בשם: "משה רבנו - השולט במחשבותיו ברחמים" כתבתי:
עלינו לדעת כי אנחנו, כלנו, לימודיו העכשוויים של משה בן עמרם העומד על הר סיני עתה ולומד תורה מה' יתברך פנים אל פנים.

עלינו לדעת מיהו משה.

משה = 345 = שמה
= א-ל שד-י = א-ל בקרבי
= א-ל חוקר = הויה החוקר
= חקר הלב = חקר לשון = 1344
= 345 = חקר יחידה
= הספר = שליה = אשה גאלה
= פרדס העתיק הקדוש

ועלינו לדעת מי הויה.

הויה = 26 = כל בית ישראל יחד
= 1025 = 26 = אחד אחד
= אהבה אהבה

ועלינו לדעת מי ישראל.

ישראל = 541 = אמך
= אהל שרה = שרה לאה
= את הויה מלמד = הויה מלמד את
= את כל בית ישראל מלמד יחד
= 1540 = 541 = הויה מלמד  ישעיהו
= ישעיהו מלמד כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד מלמד ישעיהו

הויה מלמד = 140= הקהל = קהלה
= עיני = פני = ממני = אלקט = לקטתם
= 1139 = 140 = מלמד כל בית ישראל יחד
= כל בית ישראל יחד מלמד

תורה = 611 = את הרה
= חבר ישעיהו = את עצמי
= יודע את עמי = נולד את עמי
= מוליד את עמי = יודע את אליהו הנביא
= נולד את אליהו הנביא
= מוליד את אליהו הנביא
= ישעיהו מוליד אליהו הנביא
= ישעיהו מוליד עמי

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52
= בכל = כלב = אליהו = אישון בלב
= 1051 = 52 = חי בלב = הויה הויה
= הויה כל בית ישראל יחד

אליהו מלמד = 166 = יונק
= דמיוננו = הוא מדיק
= נקודו = הויה מלמד הויה
= הויה מלמד כל בית ישראל יחד
= 1165 = א-דני יצא

הויה אל משה = 402 = בת
= עלץ ישעיהו = 1401 = 402
= קרן ישעיהו = את העתיק הקדוש
= מרכא כפולה

עצמו = 206 = דבר = עמו נולד
= עמו מוליד = עמו יודע = ראה

הויה לומד את עצמו = 713
= יגן = אבין = תשובה = חג שבת
= בן עתיקה הקדושה = 1712 = 713
= שבת העתיקה הקדושה
= בת העתיקה הקדושה מכל דור
= גן אם ובת = קרן תשבי = עלץ שבתי

הויה מלמד את התורה לכל בית ישראל יחד
= 2212 = 214 = רוח = ירד = דיר = דרי
= צדיקי = יצדיק = טהר = חוקק
= הויה מלמד את התורה להויה
= 1213 = 214

אני הויה = 87 = פז = עיר ציון
= 1086 = 87 = עיר משכילות
= כל הלב = לבנה
= נוה כל בית ישראל יחד

אנכי הויה = 107 = כסא הויה
= אנכי כל בית ישראל יחד
= 1106 = 107 = קבה = הארץ
= עלז = לעז = תורת לע

ואם תשאלו מי אני ואיך אני יודעת כל זה

אנכי דבורה בת פרימעט = 1109 = 110
= יעל

אנכי דבורה ואנכי יעל שנצחה את סיסרא

סיסרא = 331 = שאל
= מלמד דבורה = מלמד רזי
= דבורה ישעיהו תשבי = 1330
= 331 = מלמד דבר העתיקה הקדושה

אנכי דבר העתיקה הקדושה

לכו עכשיו ותגלו מי אתם

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!