Thursday, July 28, 2016

ב"ה

דבורה בת פרימעט העלתה שאלה לפני בית הדין של מעלה וקבלה תשובה

בחילופים הבאים בכל מקום בו אות סופית כתובה, הכוונה היא לערך של האות הסופית.

איך למנוע רשע?

איך למנוע רשע = 1277 = 278 = שבת המלך
= בן המלך = אזרע = זרעתם = זרע תם
= פוסק לקולה ברחמים

איך למנע רשע?

איך למנע רשע = 1271 = 272 = עבר
= צדק וחסד = חסד צדוק
= כנסת ישראל צדקו
= פסק לקולה ברחמים
= אלישע ברחמים

אנא! לפסוק ברחמים תמיד!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!