Sunday, July 17, 2016

ב"ה

סמיכה

וכי ישאלו אותי: מי נתן לך סמכות לפסוק הלכה למעשה. אענה לכם בקיצור ותדעו כי סודות הסמיכה האמתית עמדי.

סמיכה = 135 = קהל

הסמיכה = 140 = עמל = מעל
= עיני  = פני

סמוך = 606 = רות = האם = שורק

הסומך = 611 = הסמוך
= תורה = את הרה = חבר ישעיהו

סומך יד = 620 = רות דוד
= יד רות = כתר = יורדת

סומך ידו = 626 = רות ודוד

סמכות = סומכת = 526

סומכת יד = 540 = שמר

סומכת ידה = 545 = שמרה
= משרה = שרה משפטים
= 1544 = שר המשפטים

הלכה למעשה = 505 = שרה
= החקים עליונים = 1504 = 505
= הסמיכה כמשה
= הסמיכה באישון משה
= הסמיכה באישון הספר

שרה סומכת = סמכות שרה
= 1031 = לב = השוכן

שרה סומכת ידה = 1050 = 51
= אמי

שרה סומכת ידה על = 1150
= 151 = קנא = מקוה
= שרה המלכה סומכת ידה
= אדם סמכות חוה = חוה סומכת אדם

את = 401 = ישעיהו = שם שר
= 1400 = 401 = משנהו
= משה להויה = הויה למשה

שרה סומכת את = 1432 = 433
= תגל = תבל העתיק הקדוש

ידה = 19 = חוה = הוגה
= עולם חדש = 1018 = 19
= עולם אלף עד תו = 2017 = 19
= למד עולם אלף תו

שרה סומכת את ידה = 1451 = 452
= את אמי = אמהות

על = 100 =אנכי חוה = כסא חוה
= מלכי = המלכה = מיכל

שרה סומכת את ידה על = 1551
= 552 = בנך = מציאות

ראשי = 511 = אשרי = תקוה
= מלכות י-ה = מלכות באהבה

שרה סומכת את ידה על ראשי
= 2062 = 64 = דני = הוא אליהו
= 1053 = אליהו בי
= הוא ישעיהו בן אמוץ
= ישעיהו בן אמוץ בי

הלכה למעשה = 505 = שרה
= החקים עליונים = 1504 = 505
= הסמיכה כמשה
= הסמיכה באישון משה
= הסמיכה באישון הספר

שרה סומכת את ידיה על = 1461
= 462 = את אני = אני ישעיהו
= אני משנהו = אמהותי

שרה סומכת את ידיה על עיני
= 1701 = 702 = בן = ברך
= שבת = בת מכל דור

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!