Tuesday, July 26, 2016

ב"ה

משה רבנו - השולט במחשבותיו ברחמים

עלינו לדעת כי אנחנו, כלנו, לימודיו העכשוויים של משה בן עמרם העומד על הר סיני עתה ולומד תורה מה' יתברך פנים אל פנים. לכן, אומרים כי משה רבנו ראה את כל הדורות. הנכון הוא: משה רבנו רואה, עתה, את כל הדורות.

המחשבות של משה רבנו כה חזקות הן חיות ממש. אנחנו המחשבות של משה וכל המאורעות בחיינו הם פרושיו של התורה.
ודעו כי המלחמה הכי קשה של משה רבנו היא עם מדין (דמיון(.

כלנו, וכל המאורעות חיינו, הם העובר בראש ובלב של משה רבנו נלחם במחשבותיו, בדמיונו וברחשי לבו כדי להבין את דברי תורת ה' ביתר בהירות וברחמים עליוניים.

משה = 345 = שולט = בלב האשה
 = בלב איש = הספר

רבנו = 358 = רחמי = חמרי

השולט = 350 = שמי = שכל
=  חקרי לב = עפר = ספרי

פרעה = 355 = העפר = ספירה = מחשבה = שכל

מדין => דמיון

מדין = 754 = דין לי = דין משפטים
= 1753 = 754 = מעולם הבא
=  עולם הבא לי = גואל עולם הבא
= שחרור מ =  בשבתי מ

דמיון = 760 = ומדין = ימין = באישון עינים
= 1759 =  760 = עצם = עצרת = קום דמי

דמיונה = 115 = עליה = עמה = חזק
= הנני = אנחנו = גם את יעל = 1114
= 115 = יעל את משה רבנו
= משה רבנו יעל ישעיהו
= אבין את = את תשובה = גן אלישע
= כלה עולם שמחה = כלה עולם גשמי

דמיונו = 116 = קוי = ידקב
= עליו = עלוי = ארץ דוד
= 1115 = 116 = דוד בעל = בלע דוד

דמיוני = 120 = עומד = מועד = עמוד
= ימיני = אליהו הנביא

דמיוננו = 166 = יונק = הוא מדיק
= נקודו

דמיונך = 610 = ים = האדם = עמך
=  יתר = רבבות = כל ימיך = ודם
= תאר תרבות = 1609 = 610 = עליך

דמיונם = 710 = שתי = קים = קדום
= כל ימים = כל סתר = נסם

דמיונן = 810 = יודעים יעל
= כל עולם ילדי = הקהל לפניך
= כתר כל הקהל = נסן

תמונה = 501 = ראש = אלישע יודע
= יודעי ישעיהו = המלכות = מלכותה

פסל = 170 = סלפ = (self) = לפני = לעיני
 = לקהלה = שכל הצדיקים = 1169 = 170

משה רבנו הוא השולט על מחשבותיו ועל דמיונו. מפני שאנחנו לימודי התורה של משה רבנו, עלינו לעזור לו בכל מאדנו להתאבק ולהצליח להגיע לבהירות בעניננו. גם עלינו להשתחרר מהדמיון ולשלוט על המחשבות והתמונות בראש שלנו.

התלמוד הבבלי הוא כלו דמיון מתפרע. לכן, התלמוד הוא עבודה זרה. הלומד תלמוד אינו שולט בדמיונו. הוא משועבד לדמיונו. הוא מפתח את דמיונו. עוד הוא חושב כי דמיון פרוע סימן של גאונות וגדולה. האמת היא: דמיון פרועה (בעל פעור) סימן של עבודה זרה.