Monday, April 24, 2017

THE TRUE ISSUE OF YESHUAH AND MASHIACH

THE TRUE ISSUE OF YESHUAH AND MASHIACH

The Hebrew word
תורה  [Torah] is equal to the value 611. It is equal to the Hebrew phrases You [in the feminine singular] are pregnant and those who are pregnant and She became pregnant.

The Hebrew word
עברית ]pronounced Ivreet, equally 682 – and meaning Hebrew] is equal to the Hebrew expressions Holy Embryo [עבר קדוש] and She [in the feminine singular] became pregnant [התעברה].

The Hebrew word ספר [pronounced sefer and meaning book, equally 340] is equal in value to the Hebrew expression
 [זרע נביא], which means sperm of a Prophet or [עזר נביא] which means the help of a Prophet.

The Hebrew word
נביא [pronounced Navee and equal to 63, it should sound like nativity to you] is equal to the name Chanah and to the word ובנה, [pronounced u'venah which means and her son] and also the word בונה, [pronounced boneh or bonah, meaning he or she builds. The English word bone comes from boneh and bonah. 

The name
חוה [Eve] is equal in value to the Hebrew word הוגה [pronounced hogeh or hogah and means one who meditates or learns meditatively.

The Hebrew word
להבין [pronounced LeHavin] means to understand, but it literally means to give birth. It is equal to the value 747, which is the value of זמן [pronounced z'man and meaning time] and also מקראות [pronounced mikra'ot and meaning Holy Writing].
Understanding is הבנה [ pronounce havanah and equal to 62]. It is equal in value to the Hebrew words my Son and my Children. The Hebrew word הבנות is the plural of havanah. It is, quite literally, Daughters - HaBanot.

The Hebrew word
ישועה [Yeshuah, equally 391] is equal to the expression the mouth of Woman [פה אשה]. It is also equal to the expression אשה היסוד, meaning Woman is the Foundation.

The word
המשיח [The Messiah] is equal to 363. That is equal to the expressions The Book Lives and the discussion of HaYehudiah [The discussion of the Jewish Woman]. The value 363 is equal in Hebrew to the value 1362 because א equals both 1 and 1000. The expression פרוש נכון [pronounced payrush nakhon, meaning the correct interpretation] is equal to 1362. HaMashiach is born every time a Jewish Woman is able to see and learns and internalizes the correct interpretation of Torah. The word פרוש is equal in value to the word ויעתק [which means – he will copy] and ועתקי [meaning and copy in the command form to a female]. So, HaMashiach is also He copied correctly and You [female singular] copy correctly. The Mashiach is a correctly transcribed Torah into living flesh.

When a Jewish Woman learns and understands Torah in accordance with the Supreme Will of HaVaYaH, She becomes pregnant from HaVaYah and she gives birth to HaVaYaH.

When a Jewish Woman learn and understands the Books of the Prophets, she gives birth to Prophets.

When a Jewish Woman accepts that which is told to her by those who learn Babylonian Talmud – she becomes impregnated with the dust of Babylon and gives birth to the dust of Babylon soaked in her own blood.


ב"ה

השבחת הגזע העברי

ספר = 340 = זרע נביא = עזר בונה = כל פרי

תורה = 611 = ותהר = את הרה
 = הרות = את עצמי

אלהים = 646 = כתר הויה = אם היהודיה
 = היהודיה אם = מדברת = לדות דבר
=  לדורות = אלה האדם = אלה אב ואם

אלהימ = 86 = מאליה = הכסא
 = יסודו

חוה = 19 = הוגה

עברית = 682 = עבר קדוש = התעברה
= מעשה מרכבה

יהודיה הרה = 250 = נר = אור גדול

יהודיה הרה מאליה = 336 = יהודיה הרה אלהימ
= שלו = אור גדול מאליה

יהודיה הרה הויה = 276 = עור = ורע

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא

טוב ורע = 293 = אנכי רואה = יהודיה הרה זהה הויה

יהודיות = 441 =  אמת = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441

היהודיות = 446 = האמת = ולדות

היהודיה ההרה מזרע הויה = 603 = גם
 = משה רבנו = רחמי משה

המציאות = 552 = בנך = כל בשר
כאשר יהודיות הוגות בחומש, אנחנו הרות מהויה וילדות הויה.
כאשר יהודיות הוגות בספרי הנביאים, אנחנו הרות מהנביאים ויולדות נביאים.
כאשר יהודיות שומעות דברי לומדי התלמוד בבלי, אנחנו הרות מעפר פומבדיתא ויולדות עפר בירת בבל.ב"ה

השבחת הגזע העברי

ספר = 340 = זרע נביא = עזר בונה = כל פרי

תורה = 611 = ותהר = את הרה
 = הרות = את עצמי

אלהים = 646 = כתר הויה = אם היהודיה
 = היהודיה אם = מדברת = לדות דבר
=  לדורות = אלה האדם

אלהימ = 86 = מאליה = הכסא
 = יסודו

חוה = 19 = הוגה

יהודיה הרה = 250 = נר = אור גדול

יהודיה הרה מאליה = 336 = יהודיה הרה אלהימ
= שלו = אור גדול מאליה

יהודיה הרה הויה = 276 = עור = ורע

טוב = 17 = זהה = הזה = ההוא

טוב ורע = 293 = אנכי רואה = יהודיה הרה זהה הויה

יהודיות = 441 =  אמת = לדות העתיק הקדוש
= 1440 = 441

היהודיות = 446 = האמת = ולדות

היהודיה ההרה מזרע הויה = 603 = גם
 = משה רבנו = רחמי משה

המציאות = 552 = בנך = כל בשר

כאשר יהודיות הוגות בחומש, אנחנו הרות מהויה וילדות הויה.
כאשר יהודיות הוגות בספרי הנביאים, אנחנו הרות מהנביאים ויולדות נביאים.
כאשר יהודיות שומעות דברי לומדי התלמוד בבלי, אנחנו הרות מעפר פומבדיתא ויולדות עפר בירת בבל.
Saturday, April 22, 2017

ב"ה

הזמן לא רק חי, הזמן בהריון

חי = 18 = בהוה = העתיק הקדשו והעתיקה הקדושה
=  2016 = 18 =  את התורה = 1017 = 18
= את דורות = את יום

זמן = 747 = מקראות = את המקרא
= להבין  = בן היהודיה = בת היהודיה מכל דור
=  קול תורה = קול הרות = הזון הויה
=  הויה כאן = אמת אשה = את שמו
=  אצילות הרה = לב שרה הרה = צו האלהים
= צו כל אם = בת משה = בת הספר

ומהם השמים?

ספר = 340 = שלי = זרע נביא
 = עזר נביא = עזר חנה = כל נביא זכר
=  כל זכר נביא = זכר כל נביא
=  כל ברכה נביא = כל פרי = פטר אמי

ספרים = 950 = שמים = כל שם
 = כל עולם צדק = ספר האדם
 = שלמה המלך = עשה העתק = עתק ממש
=  זרע נביאים = עזר נביאים = ברא זמן
= באר זמן

זמן ושמים = 1703 = 704 = דן = קדם = אגן
=  גן העתיק הקדוש

הזמן והשמים = 1713 = 714 = דין = עולם הבא
 = שחרור = בשבתי = בכל בנים = גן העתיקה הקדושה

ב"ה

מהי הגאלה?

כידוע, גוף האם מיצר חלב שונה לתינוק ולתינוקת

חלב לזכר = 297 = אוצר = צואר

חלב לנקבה = 227 = זכר = סוד נקבה
 = סובב ירושלים = 1226 = 227
 = נהיה נקבה = הרה תורתי = תרגום תורתי
= 2225 = 227

כל חלב לנקבה = 277 = זרע = עזר

תקון זכר = 1433 = 434 = דלת = תלד = לקדש

תקון כל זכר = 1483 = 484 = עתיק
 = עת דוד = נוכחת

אכזר = 228 = זכר תם

השתלת = 1135 = 136 = קול

הרחמים = 863 = תומר דבורה
 = משה קורדברו = רזי אלהים = רזי אם היהודיה
 = הזהר אם יהודיה = דבורה אם יהודיה = אלוף הויה
 = והייתם חוזרים = 1862 = 863

השתלת הרחמים = 1998 = 999 = בנות ישראל
 = נחת אמך

בכל בן = 754 = מדין = השתלת הרחמים בכל בןבן אליהו
= 2752 = 754 = בן ישעיהו בן אמוץ

השתלת עץ החיים = 2738 = 740 = מן = עינים


השתלת עץ החיים בכל זכר = 3017 = 20 = היה
 = חוגג = חזה = עלץ חוה = 1019 = 20
=  העתיק הקדוש הוגה = בעל שם טוב = בעל שם זהה
 = הזה בעל שם

הגאלה היא תקון כל זכר - טהורם מהאכזריות והשתלת הרחמים בהם. במקום להיות אכזר, הזכר יהיה זכר תם
ב"ה

הרבנים שואלים: למה ומדוע הגאלה לא באה?

הם חושבים כל העת כי הגאלה מתקרבת אליהם.

שַׁאֲלוּ-נָא וּרְאוּ, אִם-יֹלֵד זָכָר: מַדּוּעַ רָאִיתִי כָל-גֶּבֶר יָדָיו עַל-חֲלָצָיו, כַּיּוֹלֵדָה, וְנֶהֶפְכוּ כָל-פָּנִים, לְיֵרָקוֹן. - ירמיהו הנביא ל:ו

גאלה = 39 = לדה

תורה = 611 = את הרה

ברית = 612 = הרה בת

עברית = 682 = סוד ברית = עבר קדוש
 = התעברה = מעשה מרכבה

הגברים חושבים שהם "ילמדו תורה", יכנסו להריון וילדו תחת היהודיות. הם חושבים כי יעשו מעשה מרכבה במוחין וילדו דרך הפה שלהם מרוב מילותיהם.Friday, April 21, 2017


The Issue of Yeshuah

The time has come to tell the Truth concerning the issue of Yeshuah.

Yeshuah is a Female concept. The Hebrew word Yeshuah is not only in the Female, the value of it equals the Hebrew expressions: Woman is the Foundation and from the Mouth of Woman. The English word issue is Yeshuah - that which is of important and that which issues forth from. Yeshuah has been mistranslated as "salvation". Actually, it is deliverance - delivery.

This is not to say that any one Woman is Mashiach (which means The Book [Torah] that is brought to Life. It means that Female *is* the Delivery and the Deliverance. There is an even more Feminine form of Yeshuah - Teshuah, which means the same as Yeshuah. The Rabbis intentionally spoke even less about Teshuah. The English word tissue comes from Teshuah – the translation of Torah (You are Pregnant) into living tissue.

I'm afraid the Christians were led astray by translation of Torah (which is equal to the expression You are pregnant) who wanted the Male to take over the Creation and eclipse the Female. Yes, Yeshuah is the deliverance of all - all issues from the Female
.
That presumption on the part of the Rabbis, that attempt at arrogation, brought destruction on the Jewish People for accepting it and not putting the lie to it, on the Christians who accepted as mistaken idea and made much of it - and it brought death upon everyone who encountered the deluded and arrogant idea that the Male can deliver Life.

ב"ה

אביב הגיע: סוד עגל הזהב

אביב = 15 = באהבה = י-ה

הגיע = 88 = נגלה = התעברתי
= 1087 = 88 = חכמה באהבה
=  אביב נביאי

אביב הגיע = 103 = נחמה = עגל

זהב = 14 = אוהב = אהוב = דוד

הזהב = 19 = חוה = האוהב = האהוב
= אהובה = עולם חדש = 1018 = 19

עגל הזהב = 122 = נבע = כל חסד
=  כל כנסת ישראל = 1121 = 122
 = אביב הגיע חוה = אביב עולם חדש הגיע
=  עולם חדש הגיע באהבה

אביב אהבתנו = 479 = תטע = הדעת

פסח = 148 = נצח = הנה הגיע
 = התעברתי עולם שמחה = 2146
 = 148 = התעברתי עולם גשמי
=  הנה אביב נביאי = נח נולד
=  נח כל יהודיה


ב"ה

בשר כשר

כשר = 520 = בשר חי = פתח לב

בשר מת אינו כשר. צריך לפתוח את הלב כדי לפרש ולהבין תורה נכונה.

בשר כשר = 1022 = 23 = חיה = אברהם ויצחק
=  טהר רחם = בית תורה = תורה בתי = את הרה בתי

המשיח = 363 = הספר חי
=  משה חי = משה בהוה = בשר ברחמים
= 1362 = 363 = רחמי בבשרם
 = רבנו בבשרם = פרוש נכוןSunday, April 16, 2017

GOD - THE JEWS - SATAN - AND YOU


ב"ה

The Truth About the Jews God Satan and You


  These are the Hebrew proofs for the statements that I made in the video named:
 "The Truth About the Jews God Satan and You" uploaded to You Tube on 16/4/17. The video will be posted above this post.י-ה = 15 = השטן = 1014 = 15

= באהבההויה = 26 = יה + וה = יה חג

= חג באהבה

= יה העתיקה הקדושה

= 1025 = 26

ל = 30 = יהודה = הויה + ד

= כל בית ישראל הויה

= שאר בשר הויה

= הויה בשר אשר

= יהיה = השטן באהבה = 1029 = 30מ = 40 = היהודי = יהודיהמה = 45 = היהודיה = הויה חוה

= הויה הוגה = הויה גויחוה = 19 = אחי = אחוד = גוי

= הוגה = עולם חדש = 1018 = 19ישראל = 541 = ראשי יהודהשבט = 311 = איש = האשהפסח = 148 = נצח = נח כל יהודיהערלה = 305 = הרעלב"ה

הויה האם

הקוראים אל ה' רק כאב, אינם רואים את פנימיות התורה ועדין לא אוהבים בכל לבבותיהם. הם רואים רק את השטח.

בכל שם ומילה בעברית בו יש האותיות א ו-מ או א ו-ם, שם מדובר בה' כאם.

אלהים = 646 = היהודיה אם = כתר הויה

אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604
= 605 =  כל בית ישראל אם

אברהם = 808 = רחם = אם אור

ישראל = 541 = אמך

ודעו גם זאת:

אב = 3 = את אם = 1002 = 3 = בתם

האב = 8 = אהב = את האם = 1007 = 8

תמים = 1050 = 51 = אמי

הויה האם = 632 = לבם

האוהב באמת ובתמימות, רואה את ה' גם כאם.

ב"הסוד פסח: הא לחמא עניא < זאת לחמית העיןלחמיות העין מאד, מאד דקיקות. למרות הדקיקוּת שלהן, יש בהן המון כלי דם - כל כלי דם דקיק עד מאד.אם הדם בלב אינו טהור כי חטאנו, אותו הדם המזוהם מזהם את כל הגוף כשהוא זורם לכל אברי הגוף - כולל הכבד (כבד = 26 = הויה) ולחמיות העינים העשירים ביותר בכלי דם.דם = 604 = עץ חיים = 1603 = 604

אותיות = 823 = אברי האדם


אם לחמיות העינים נזונות מדם לא טהור מלב לא טהור, הן מתקשות ונהיות פחות שקופות. זה חיוני לשמור על שקיפות וגמישות לחמיות העינים כי הן שוקפות על הגשמיות.


גמישות = גשמיות

בעל לחמיות העינים הרוסות מארס החטא ולימודי עבודה זרה מיצר מציאות מעוותת. אולם, הוא משוכנע כי הוא רואה את המציאות נכונה ו"כפי שהיא" (כאילו היא קימת מאליה) כי הוא בהשפעת רעל המשפיע כסם הזיות חזק מאד.כשבעל לחמיות העינים קשות ומעורפלות קורא בתורה, הוא אינו יכול לראות את האור העדין של התורה והוא אינו קורא נכונה. לכן, הוא מפרש את התורה באופן שגוי ומיצר מציאות מעוותת.


המציאות = 552 = בנך = כל בשר

=  מצה + יאותהמשיח = 363 = פרוש נכון = 1362 = 363לימוד התנ"ך מעדין את לחמיות העינים ושומר על שקיפותן טהרתן.עדין = 784 = קים עד = קים מתגלם

= 1783 = 784 = עין כל בית ישראל

 = עשית כל בית ישראל = עין שאר בשר

 = אשר בשר עין = מתושלח = קרן גדעון

=  עלץ גדעון* = עלץ גפן = יהיה עץ גפן*מהשם גדעון, אנחנו לומדים כי השיפוט של בעל לחמיות העינים טהורות הוא תקין.היגוי בתלמוד גורם למח ליצר ארס המזהם את הדם בלב. אותו ארס גורם גם להזיות. המסטול מארס התלמוד מדמין את עצמו מאד חכם ונבון. אותו דם מזוהם בלב זורם לכל אברי הגוף. ככל שהאדם שוקד יותר בתלמוד, מחו מיצר יותר ארס והיא נהיה יותר ויותר מורעל (הרעל = ערלה. (אותו רעל הוא מאד, מאד ממכר כי הוא גורם אשליות כי הלומד תלמוד מאד חכם וחד וחזק. אותו ארס הורס את לחמיות העינים וכל אבר הגוף אליו הוא זורם בתוך הדם. דם מזוהם מחטא, במיוחד מלימודי עבודה זרה, מקשה את לחמיות העינים וגורם להן להיות פחות גמישות ופחות שקופות. לכן, השוקד בתלמוד אינו שוקף על הגשמיות נכונה. רעל התלמוד גורם ליהודי להיות ערל הבל, ולכן הוא בכרח ערל העינים, השפתים, הכבד, הכליות...בעצם כל הגוף כי הדם זורם ומגיע אל כל אברי הגוף. לומדי תלמוד רואים את התורה (התורה היא תנ"ך ותו לא!) באופן שגוי ואכזרי עד מאד תוך כדי הזיה כי הם נורא חכמים.ארסו = אסור

פסח = 148 = פסגה = קמח = נצח

חג נצח שמח! שנזכה, כלנו, לשכון בפסגת התורה לנצח נצחים!


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!