Monday, April 03, 2017

ב"ה

להבין חג פסח נכונה

פסח = 148 = נצח = הנה התעברתי
=  1147 = 148 = התעברתי עולם שמחה
= 2146 = 148 = התעברתי עולם גשמי
 = התעברתי להיות עולם אתך = 3145 = 148
 = שי לרחם = יש לברא אדם = אדם בישראל
 = ישראל האם = אמך האם

עבר = 272 = הויה מדבר = יהודיה זכרה
 = היהודיה ברכה

ברית = 612 = הרה בת = בת הרה

חדשה = 317 = היהודיה הויה מדבר
 = הארץ הרה = 1316 = 317

יציאת = 511 = יצאתי = אשרי

יציאת מצרים = 1451 = 452
 = את אמי = אמהות = כל בת

בראשית = 913 = אשרי בת
= יציאת בת = מתגלמת

אשרי בת נולדה = 1008 = 9 = חשן
 = קבוץ = חתם = בת האם = אם הבת
 = בת מועצת החכמות

אשרי בתי נולדה = 1018 = 19 = חוה
 = עולם חדש
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!