Sunday, April 16, 2017

ב"ה

הויה האם

הקוראים אל ה' רק כאב, אינם רואים את פנימיות התורה ועדין לא אוהבים בכל לבבותיהם. הם רואים רק את השטח.

בכל שם ומילה בעברית בו יש האותיות א ו-מ או א ו-ם, שם מדובר בה' כאם.

אלהים = 646 = היהודיה אם = כתר הויה

אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604
= 605 =  כל בית ישראל אם

אברהם = 808 = רחם = אם אור

ישראל = 541 = אמך

ודעו גם זאת:

אב = 3 = את אם = 1002 = 3 = בתם

האב = 8 = אהב = את האם = 1007 = 8

תמים = 1050 = 51 = אמי

הויה האם = 632 = לבם

האוהב באמת ובתמימות, רואה את ה' גם כאם.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!