Tuesday, April 04, 2017

ב"ה

סודות יציאת מצרים

אגלה, בע"ה, סודות יציאת מצרים שהוסתרו לפני דורות רבים. אם תרצינה, נשי ישראל, הרי הם הקנין שלכן.

גלוי זה גם התקון הסופי של שקרי הנוצרות.

פסח = 148 = נצח = נח כל יהודיה

יציאת = 511 = אשרי = ראשי

מצרים = 940 = יהודיה כנסת ישראל גוף חוה
= 1939 = 940 = גאלה אתך = לדה אתך
= כל יהודיה מרים

יציאת מצרים = 1451 = 452 = תבנ = במתי
= את אמי = כל בת
= אמת העתיקה הקדושה = חג אמת

הנביאים = 678 = זהים להויה = כל חיים
= כל חכם

את הרה כל הנביאים = 1339 = 340 = ספר
= כל פרי = כל בנים טובים
= את הרה כל זהים להויה

תורה = 611 = את הרה = את עצמי =
= את כל יהודיה עמי

ספר תורה = 951 = את הרה כל בנים טובים
= 1950 = 951
= את עצמי את הרה כל זהים להויה
= את עצמי את הרה כל הנביאים

משה = 345 = הספר = את ההרה כל הנביאים
= 1344 = 345 = פרדס העתיק הקדוש
= יהודיה יצרה

הר סיני = 335 = שלה = יהודי כפר
= יהודי מכל דור

אחותי, נשות ישראל, אתן אמורות ללדת בנים הזהים להויה. זה התפקיד המיועד לכן. זה רצון ה'. לידת בנים זהים להויה אינה כואבת. היא כהרף העין.

פרך = 780 = עין = עשית

אתן, בנות ישראל, יכולות להיות אמהות נביאים ורק נביאים – או אתן יכולות להמשיך להכחיש את אמת התורה ולחמשיך לסבול וללדת בנים פגומים מוסרית בכאבי תופת. הברירה חופשית והיא בידיכן.