Sunday, April 30, 2017

ב"ה

האמת אודות בן דוד

המשיח מודעות אלהית שרק נשים יכולות להגיע אליה.

המשיח = 363 אשר בית המקדש = 1362 = 363
= בראשית המקדש = פרוש נכון
= שיח היהודיה = חדוש היהודיה
= היהודיה מכל דור בהוה

בת = 402 = מרכא כפולה
=  נקבות וזכרים = 1401 = 402
=  את העתיק הקדוש = שמי אליהו
 = שמי ישעיהו בן אמוץ = 2400 = 402
 = שמי הויה כל בית ישראל יחד

בן = 702 = שבת = בת מכל דור

דוד = 14 = בת תורה = 1013 = 14 = את הרה בת

בן דוד = 716 = יקום = קיום = התורה המלכה
= את המלכה ההרה


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!