Thursday, April 06, 2017

ב"ה

סדר פסח

פסח = 148 = פסגה = קמח = נצח
 = המעגל = פה חנה = פה נביא = כל הגה פה
 = בונה סכה = בונה היסוד = פני האב
 = עיני האב = הבא ממני
=  מפי העתיק הקדוש והעתיקה הקדושה
 = 2146 = 148 = עד עד = מתגלם עד = חי מפי
= סיני בהוה = צהלה בהוה

סדר = 264 = נדרי = טהר כל
=  הנה צדיק = הנה צוחק = הנה צו חק
=  צדיק עולם שמחה = 1263
= 264 = צדיק עולם גשמי
 = כל הקהל עד = כל הקהל מתגלם

סדר פסח = 412 = בית = בתי = בקדשו
=  אתם שמי השמים בארץ = 3409 = 412

בית המקדש = 861 = המקדש בתי = ראש השנה
=  ראש המחשבה = אשר המחשבה
=  אסף = לאלף = לחוזרים = יהודה חוזרים
 = הכל שבת בארץ = 1860 = 861
=  תשובה פסח = תשובה נצח = שבת חג פסח
 = שבת חג נצח

כל בית ישראל יחד = 1025 = 26
=  כל ישראל יחד סדר פסח
=  כל ישראל יחד סדר נצח = הויה

חג נצח שמח! חג נצח בצהלה!

חזק ואמץ = 1062 = 63
 = חמץ + דיק = המגשים בארץ = 2061
 = 63 =  חנה = נביא חנה = בונה = ובנה
=  אני אתם = במשכן = שם דוד נצח
=  קבוץ ילדי

קבוץ ישראל בפסח = 1699 = 700 = ן = שת
 = קם = עלם = יודעים = נולדים = מלכים
=  כפרת = יצרת = מסרת = קציר מכל דור

קבוץ ישראל בחג פסח = 1710 = 711
= אדון = העולם = אשתי = אין

מצוה = 141 = הקול = קולה = אפס
= הנאה ועד = הנאה לכל

אפס אין ממש
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!