Thursday, April 06, 2017

ב"ה

ארץ האם

ישראל אינה מדינה ואינה יכולה להיות רשות פוליטית. ארץ ישראל אינה פיסת אדמה המוגדרת ע"י קוי אורך וקוי רוחב הנראים על מפות. אי אפשר להגיע לארץ ישראל באווירון או בספינה. אין שום צורך להגן על ארץ ישראל בצבא והדבר אינו אפשרי. אל צבאות מגן על ארץ ישראל לעולם ועד. אין גבולות לארץ ישראל חוץ מהגבולות שאנו מתארים על-פי רמות המוסר שלנו. כל תושב/ת ארץ ישראל מלך או מלכה ויש לכל תושב ותושבת ישראל ריבונות בלעדית. ארץ ישראל היא כל מקום בו יהודי או יהודיה במודעות אלהית מציב/ה את רגלו או את רגלה הקדושה. עצם המגע ברגל של יהודי או יהודיה במודעות אלהית הופך את המקום לארץ ישראל.

ישראל = 541 = אמך = אהל שרה
 = הממלכות = מאשר = מראש = הולך
 = אשר היהודי = אשר יהודיה
 =אשר לי = אשר ולד = אשר גואל
=  ראש גו אל = גו אל ראש = ראש אל גו
 = מלכות היהודיה

ארץ ישראל = 1642 = 643
 = ממשה רבנו = רחמי הממש
 = ישע רחמיה = מרחמי היהודיה מכל דור


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!