Saturday, April 22, 2017

ב"ה

מהי הגאלה?

כידוע, גוף האם מיצר חלב שונה לתינוק ולתינוקת

חלב לזכר = 297 = אוצר = צואר

חלב לנקבה = 227 = זכר = סוד נקבה
 = סובב ירושלים = 1226 = 227
 = נהיה נקבה = הרה תורתי = תרגום תורתי
= 2225 = 227

כל חלב לנקבה = 277 = זרע = עזר

תקון זכר = 1433 = 434 = דלת = תלד = לקדש

תקון כל זכר = 1483 = 484 = עתיק
 = עת דוד = נוכחת

אכזר = 228 = זכר תם

השתלת = 1135 = 136 = קול

הרחמים = 863 = תומר דבורה
 = משה קורדברו = רזי אלהים = רזי אם היהודיה
 = הזהר אם יהודיה = דבורה אם יהודיה = אלוף הויה
 = והייתם חוזרים = 1862 = 863

השתלת הרחמים = 1998 = 999 = בנות ישראל
 = נחת אמך

בכל בן = 754 = מדין = השתלת הרחמים בכל בןבן אליהו
= 2752 = 754 = בן ישעיהו בן אמוץ

השתלת עץ החיים = 2738 = 740 = מן = עינים


השתלת עץ החיים בכל זכר = 3017 = 20 = היה
 = חוגג = חזה = עלץ חוה = 1019 = 20
=  העתיק הקדוש הוגה = בעל שם טוב = בעל שם זהה
 = הזה בעל שם

הגאלה היא תקון כל זכר - טהורם מהאכזריות והשתלת הרחמים בהם. במקום להיות אכזר, הזכר יהיה זכר תם

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!