Friday, April 21, 2017

ב"ה

אביב הגיע: סוד עגל הזהב

אביב = 15 = באהבה = י-ה

הגיע = 88 = נגלה = התעברתי
= 1087 = 88 = חכמה באהבה
=  אביב נביאי

אביב הגיע = 103 = נחמה = עגל

זהב = 14 = אוהב = אהוב = דוד

הזהב = 19 = חוה = האוהב = האהוב
= אהובה = עולם חדש = 1018 = 19

עגל הזהב = 122 = נבע = כל חסד
=  כל כנסת ישראל = 1121 = 122
 = אביב הגיע חוה = אביב עולם חדש הגיע
=  עולם חדש הגיע באהבה

אביב אהבתנו = 479 = תטע = הדעת

פסח = 148 = נצח = הנה הגיע
 = התעברתי עולם שמחה = 2146
 = 148 = התעברתי עולם גשמי
=  הנה אביב נביאי = נח נולד
=  נח כל יהודיהJoin the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!