Wednesday, April 05, 2017

ב"ה

קריאת שמע = קראתי! שמע!

קריאת = 711 = העולם = אשתי

שמע = 410 = קדוש

שמע ישראל = 951 = ישראל קדוש
=  קדוש אמך = ישראל שמי השמים בארץ
= 2949 = 951=  אמך שמי השמים בארץ
=  ספר תורה = את הרה כל פרי

אחד = 13 = אהבה = כל אמהותיך = 1012 = 13

הויה = 26 = אחד אחד = כל אמהותיך אחד
= 1025 = 26 = כל אמהותיך אהבה

הויה אחד = 39 = גאלה = לדה = אחד אחד אחד
 = הויה כל אמהותיך = 1038 = 39

אלהינו = 102 = אמונה = אמו הכל

הויה אלהינו = 128 = כלה הויה אמו

בראשית = 913 = אשרי בת
 = תקון עולם = 1912 = 913
 = שם אחד = שם כל אמהותיך
 = עתק של כל אמהותיך
 = זאת שרה = אהבת שרה
=  זאת הלכה למעשה

יהודיות = 441 = אמת

תבינו את הענין נכונה, יהודיות, ונביא את תקון העולם - הגאלה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!