Thursday, May 09, 2019

ב"ה

ישועת ה' כהרף עין
פרוש הדבר: עלינו ללמוד להשתמש בעיניו להקרין שלום על העולם

הויה = 26 = כהרף = 1025 = 26

הרף = 1005 = 6 = ה"א = ו = שופטים = פשוטים = האדם פשוט

השופטים = 1010 = 11 = ו-ה = א"י = שין = העתיקה הקדושה
= חג = הפשוטים

עין = 780 = עננים = 780 = יען = פן = ממשת = עשית = ישעת = יש קרקע = חשב קרקע = יש עת = שבח כל מעשי = שטח גנתי = פשט ישועה = מועד ימים = עולם מתגלם = עולם עד = מועד ימים = כל צדיקות עמי = כל צדיקות אליהו הנביא = עולם מתגלם = עולם עד = קהל בארץ ישראל = 1779 = 780 = משה רבנו מהנה ונהנה לצמתת = הצדיקים לצמתת

ישועת = 786 = עיון = לשנות = הרף עין = 1785 = 786 = יש עתו
= חשוב קרקע = קרקע דוד שב = עין פשוטם = עין שופטים

תורת הפשוטים = 2016 = 18 תורת השופטים = 1017 = אישון = בהוה = חי = תורת שלום עד = תורת שלום מתגלם = 3015 = 18

ספר תורת הפשוטים = 2356 = 358 = משיח = ההגשמה = שמשון השופטים
= הפשוטים שמש עולם = השופטים עלום עיניך = שטח ספר מלכים = 1357 = 358

הגשמתי את השלום = 2100 = 102 = ארץ = 1101 = 102= דבורה בת פרימעט הבית השלישי

עיני מגשימות = 939 = הברית החדשה = דורין הוגה = דורין חוה
זאת הברית החדשה האתית

עיני רואות שלום = 1689 = 690 = רעיתי = עיר קדשו = הכנהנים

שתי עיני רואות שלום = 2399 = 401 = עיני רואות שלום קים = ישעיהו = את

שתי עיני רואות רק שלום = 2699 = 701 = אשת = מלאכים = גופי שרה אמנו = גופי לילית וחוה אמנו = אכר מולדת = מולדת תקון דוד = 1700 = 701 = ישראל נקי = סוד ברית חוה

כל בני תמים בעיני = 1304 = 305 = כפרה

עיני פשוט רואות = 1148 = 149 = בירושלם = רואה שלום = קדמה = שבת וינפש

Making Peace - 

Take that very, very literally
Sunday, May 05, 2019

Wednesday, April 10, 2019

ב"ה

האמת על כֻלנו לדעת ולקבל בשמחה
הויה אלהים = 672 = חויה מדברת = הויה פוסקת = חוה מדברת את אדם = 1671 = 672

הויה = 26 = אדם את חוה = 1025 = 26 = היא אם ובת
= חוה את אם כל בית ישראל = 2024 = 26

אדם = 605 = אם כל בית ישראל = 1604 = 605
= פרוש חוה

אלהים = 646 = מדברת = פוסקת

הויה אלהים = 672 = הויה מדברת = הויה פוסקת
= חוה מדברת את אדם

תורה = 611 = את הרה

את הרה בת = 1013 = 14 = בת תורה = דוד

כתוב = 428 = בת הויה

כל עוד אנחנו לא בנים* כי הקול אנו שומעים בתורה הוא קול חוה אמנו ולא בנו את קדושתה כלל וכלל, ועוד מעיזים לחשוב כי אנו יכולים לשפוט אותה!, אנחנו סבולים. רק ההבנה כי חוה אמנו היא אם כל הצדיקות בבריאה ואם כל הקדושה בתבל מעניקה שלום בנפש ובגוף ובכל הקשרים שלנו עם בני אדם אחרים - במיוחד בזוגיות. לכן, הויה אלהים אמורת שוב ושוב ושוב - שמעו בקולי, הקשיבו בקפדנות יתרה. חוה יודעת כי בניה חשבים כי הם בנים את דברי התורה אך לא בנים כלל וכלל. היא יודעת כי בניה אינם מקבלים אמת זאת בשמחה. היא יודעת כי בניה אוהבים ורוצים כח יותר משלום. לכן, הם סובלים וגורמים סבל לאחרים.

*מבינים הם הגורמים לאחרים לבין.Thursday, March 14, 2019

Int'l Jewish Community Takes the Pedophilia Epidemic and Its Protectors by the Horns