Sunday, February 19, 2012

לכבוש ירושלים

משמעו כפשוטו

עצב = 162 = סוד סבל
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, February 16, 2012

עבד

מתגובות שקבלתי אחרי שהעליתי סרטון אודות ענין העבד, שהיה מיועד לגויים; גליתי, לתדהמתי, כי הענין בכלל לא ברור גם ליהודים הלומדים בישיבה

זאת דוגמה מובהקת של בלבול הגויים הנובע מאי-ההבנה של יהודים -- אפילו למדנים

כשאנו *הוגים בתורה, אנו בוראים את *הגוים

אם הלימודים שלנו שגויים, הגויים יהיו בעלי פגמים

אם אנחנו לא לומדים בלב מלא אהבה, הגויים הנבראים ישנאו אותנו
בברכות

דורין אלן- בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, February 14, 2012

עדות של דורין דותן על מעשי משרד הרווחה בארץ
בפני בית הדין של הסנהדרין

http://www.youtube.com/watch?v=WL0vTiESJF8

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

הלכה למעשה היא שרה

הלכה למעשה = 505 = שרה

לכן, עלינו לפרש הלכה למעשה באהבה ראויה לשרה אמנודורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, February 13, 2012

מה *נ*שמע יתרו?עלינו לשאול: מה *נ*שמע יתרו

יתרו לא רק שמע, אחי ואחיותי היקרים מכל

יתרו = התורה גם נשמעה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, February 12, 2012

שורש הרוע בעולם ותיקונו

כשאנו *הוגים בתורה אנו בוראים את *הגוים

הגוים נבראים בצלם בוראיהם - היהודים הלומדים תורה

אם אנחנו לא בשמחה ובמוחין גדלות כשאנו לומדים תורה, הגוים הנבראים כתוצאה ישירה מלימודינו פגומים ובעלי מומים, במיוחד בלב. הם שונאינו
דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Friday, February 10, 2012

המשיח = הילד בקרבי

גן עדן הוא גן שעשועים לילדים ומנוחתם של זקנים

רק ילדים זקנים יכולים להכנס לתוכו
דורין אלן בל דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, February 07, 2012

לברוא = תקון לב
אין קדושה יתרה
מלב של ילד ולב של ילדה

נראה כאן, בע"ה, כי שמחת לב ילדים
היא מעשה המרכבה ומעשה בראשית
וביאת המשיח ותחית המתים
דורין אלן בל-דותן, צפת

DoreenDotan@gmail.com