Friday, April 22, 2016מה אתם חושבים - שזה לא קורה כאן? עולם הישיבות שורץ נוצרים וכל מיני מינים. פעם "רב" מאד מפורסם בארץ נסע לפולין. הוא גלה שם שאם אמו לא הייתה יהודיה בכלל ואמו לא התגיירה. הם לא אפיל יודעים שהם נוצרים. הם חושבים כי ה"מסורת" התלמודית שלהם יהדות. אתם חושבים שיהודים אמתיים היו לומדים עבודה זרה בבלית והיו מעיזים לאומר שהתלמוד הוא משנה תורה? הנשמה של יהודי אמתי מאותת כשמשהו עבודה זרה. לא משנה מה הרבנים מנסים להגיד או כמה הם מנסים להפחיד. למה הרבנים מפחדים יהודים ואומרים כי אנו צריכים לקבל את התלמוד כתורה שבעל פה, אחרת, הם טוענים, אנו אפיקורסים ו"קראים"? זה בדיוק מה הנוצרים אומרים על "הברית החדשה" שלהם - כי הם אותו הכת.
הנה באה הגאולה וה' יתברך מפריד בין היהודים והערב רב (כת הרבנים(.

Thursday, April 21, 2016PESACH (Passage)

The correct interpretation of Pesach is Birth - every Birth. Every Birth is God, The Most High, birthing ItSelf. The Birth is Eternal and Continuous.

The Hebrew word Pesach is equal in value to the Hebrew word Netzach - which means both Victory and Eternity.

The "parting of the Red Sea" is the breaking of the amniotic sac and the outpouring of the amniotic fluid.

The word for Egypt in Hebrew is Mitzrayaim - which means narrowness. All birth is the emergence from relative narrowness to relative expansiveness.

Pesach is the miracle of Birth. It is a one-time phenomenon in the sense that every Birth is unique, but it is not a one-time event.

The name Pharaoh is numerically equal to the Hebrew word for thought. Pharaoh is thought. We must continually emerge from relatively constrained thought to continuously more expansive thought.

One of the highest levels of Birth than every Human Being must eventually accomplish is the emerging from being God hidden to God revealed. When that happens, the entire World is elevated to revealed Godliness.
ב"ה

פרעה = 355 = מחשבה
ב"ה

יציאת מצרים

בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית. כמו כן, המלים כתובות באיות נכון, בלי תוספת אמות קריאה מיותרות. הוספת אמות הקריאה ללא טעם משבשת את הגמטריות.

יציאת = 511 = יצאתי
= אשרי = ראשי
= חג נולדתי = הויה מתגלם אתי
= 1510 = 511

מצרים = 940 = מעלום צדק

נולד = 90 = יודע = מוליד
= מול דוד = המל גוו = הוה עד
= אתם בני הויה = 1089 = 90

צדק = 194 = האהבה העליונה

חג = 11 = ו-ה = עתיקה הקדושה
= 1010 = 11

פסח = 148 = נצח

לדה = 39 = גאלה

חג הפסח הוא חג הַלֵּדָה, חג הַגְּאֻלָּה, והוא חג נצחי. קריעת ים סוף היא קריעת שק העֻבר ויציאת מי השפיר. היוצא מעִלום הצדק אל גִלוי הצדק הוא הויה נולד, ומתגלה תמיד ולנצח והוא חי גאלה נצחית. כל לדה היא יציאה ממקום צר יותר יחסית אל מקום רחב יותר יחסית. הלדה (הגאלה) היא מתמדת. לדה אינה אמורה להיות כרוכה בכאבי תֹפת. היא אמורה להתרחש בשמחה ובדיצה.

Wednesday, April 20, 2016

ב"ה

לכל עם ישראל

עם = 670 = כל כתר

ישראל = 541 = שיא הוד והדר

עם ישראל = 1211 = 212 = האור = הרואה
=  ברי = הרבה

כאשר יהודי אומר: לכל עם ישראל - הוא לא אמר: אני מתכוון אך ורק לעם מסוים בשם ישראל. הוא אומר: לכל (דהיינו לכל הבריאה) עם ישראל. הווי אומר, הוא מברך את כל הבריאה בכל כתר ושיא הוד והדר. ישראל היא *ברכה* מהויה אל הבריאה.

ב"ה

קרבן וזבח

מהו קרבן? מהו זבח?

הקרבנות והזבחים היחידים שה' יתברך מבקש מאתנו ברחמנותו האין-סופית הם הקרבת כל עצב ורגש ירוד בלבנו המונעים מאתנו להתקרב להויה בשמחה ובטהרה ולזבוח כל שמץ של תכונות המונעות מאתנו להזדהות בקדושה. כאשר אנו עצובים ומרגישים אשמים בגלל חטא, אנו מרוב בושה מסתירים את פנינו מ-ה'. זה המובן האמתי של הסתר פנים. ה' לא מסתיר את פניו מאתנו. אנחנו מסתירים את פנינו מ-ה' כאשר אנו לא מרגישים ראויים להיראות. עלינו להקריב את כל שבלבבותינו הגורמים לרגשות עצב ובושת פנים מפני הויה.

קרבן = 1002 = 3 = בא = אב
= שבת מכל דור = בן מכל דור
= בתם = את אם = אם נשיאי יהודה

זבח = 17 = זהה = הזה
= ההוא = טוב = אתם באהבה
= 1016 = 17 = העתיק הקדוש הוה
= זוג העתיק הקדוש
= עלץ העתיקה הקדושה בבשרך
= 3014 = 17 = קרן עתיקה הקדושה בבשרך

קרבן וזבח = 1025 = 26 = הויה
= הקדושים = המשלמים*
= כל בית ישראל יחד

*הַמֻּשְׁלָמִים

המקריב את לבו אל הקדושה לא יטעה ויחשוב כי ה' מבקש שחיטה של חיות ח"ו! כמו ה': רחמנותו על כל מעשיו והוא רוצה שכל הבריות יהיו שמחים.

מזבח = 57 = אנו = כלו עלץ
= 1056 = 57 = עלץ נדב

אנו המזבח. אנו מרגישים עלץ כאשר אנו מתנדבים לשרת את הבריאה בקדושה ולהפיץ שמחה. מעשינו הטובים במו גופינו הם-הם הקרבנות והזבחים. אין טקסים מיוחדים ביהדות אמתית. כל המצוות נעשות במהלך החיים. דעו זאת!

מהו הענין של דם בקרבנות וזבחים?

דם = 604 = עץ החיים = 1603 = 604
= עלץ משה רבנו = קרן משה רבנו

ה' רוצה שנמצא את עץ החיים הנטוע בנו.


ב"ה

פסח: מנוחה לגוף לנצח

חמץ = 948 =להגשים = מנוחה לגוף

פסח = 148 = נצח = עד עד = דע עד
= מתגלם עד = 1147 = 148
= אדמת חיים עד = אדמת חכם עד
= נח נולד  = נח הוה עד = נח מוליד
= יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148
= יודע כל המקום בספר בראשית

אין מנוחה לגוף או לנפש של יהודי על אדמת נכר. על כל השרויים בבבל וטורחים בעבודה זרה, שאבות אבותינו לא ידעו, לחזור אל אדמת הקודש – תורה משה. רק בתורת משה מוצאים את אדמת בראשית ורק שם מוצאים את מנוחת נצחים.


Tuesday, April 19, 2016

ב"ה

פסח: חג חרות* דרור וחפש**

*
חֵרוּת

**ח
ֹפֶשׁ

דרור = 410 = קדוש = צחוק בצחוק
=  ראה צדיק = ראה צחוק = דבר צדיק
=  שמי השמים בארץ = 2408 = 410
=  שבת השבת = 1409 = 410

חרות = 614 = בברית = צחוק קדשו
=  צחוק דרור = דרור צדיק =
=  צחוק שמי השמים בארץ = 2612
=  הוא בם

חרות דרור = 1024 = 25 = חזי = יהי

חרות ודרור = 1030 = 31 = א-ל
=  ויהי = נעשה אדם = החוזה
= הויה בבשרך

חפש* = 388 = צדק צדק

צדק = 194 = האהבה העליונה
= חיה עליונה = אהב באהבה עליונה
= האב באהבה עליונה
= אהב באהבה עליונה
= אבה באהבה עליונה

חג פסח = 159 = נקדה* = בירושלים
= 1158 = 159

*נְקֻדָּה

מצה = 135 = קהל

חמץ = 948 = להגשים
=  יובל עולם צדק
=  בלוי עולם האהבה העליונה
= מח עולם צדק
= כוכב עולם צדק
= הויה יחד עולם האהבה העליונה
= הויה אתכם עולם האהבה העליונה
= 1947 = 948
= הויה כתר ישעיהו עולם האהבה העליונה

פסח = 148 = קמח = נצח
=  קהל אחד = קהל אהבה
 = פה נביא = בונה היסוד
=  כנסת ישראל מלאה = 1147 = 148

פסח חג חרות ודרור = 1189 = 190
=  חג חרות ודרור נצח
=  עלצ = צלע = כל הקהל

חג = 11 = ו-ה = א"י = טב
= בגו = העתיקה הקדושה
= 1010 = 11 = שי"ן

פסח חג חרות דרור וחפש = 1577
= 578 = כנסת ישראל האשר
= שרה הנביאה = שרה חכמה
= חיי שרה היהודיה = שרי המחיה
= שיר הנביא = שיר נביאה
= המחיה מלכות דוד
היום, בע"ה, נגלה לי מהו שבת. 
הג פסח חל בשבת השנה.


פסח = 148 = פסגה = נצח


שבת = 702 = העולם לאוהבי שלום
= 1701 = 702


שמור = עשית עולם שכלו שבת
 =  2544 = 546 = שמור = מהאשר


זכור = 233 = רגל = לברא
=  אור הויה = הויה עלץ וצהלה סובב
= 1232 = 233 =  יהי אור עלץ
=  חזי קרן אור = חזי אור העתיק הקדוש


שמור וזכור = 785 = העין = הפן = עשיתה


בדבור אחד = 227 = זכר = ברכה
=  בדבור אהבה


עשית השבת = 1487 = 488 = פתח
=  הגעתי = יהיה נחת = עשית העולם לאוהבי השלום
= 2486 = 488


כל אוהבי השלום מוזמנים לחגוג לעד ולעולמי עולמים!


Sunday, April 17, 2016

ב"ה

חזק ואמץ

חזק = 115 = עליה = אנחנו = הנני
 =  עלץ מסביב = 1114 = 115 = על יד העתיק הקדוש

ואמץ = 947 = חג שלום = אמוץ
=  לוה אהרן

חמץ = 948 = להגשים = יבול ע"ב האותיות
=  יבול עולם צדק = יבול עולם האהבה העליונה
 = יבול חסד האבירים
=  יבול כנסת ישראל האבירים = 1947 = 948
=  יובל כנסת ישראל האבירים

חזק ואמץ = 1062 = 63 = אנחנו אמוץ
=  אמוץ חזק = נביא = חנה = חג אליהו
=  להגשים מסביב = שם הויה חזקיהו
 = חזקיהו עולם צדק הויה
=  קול הויה עולם האהבה העליונה

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו
 = בכל = לב חוגג
ב"ה

פסח: חג חרות נצחית

ישראל = 541 = אמך = אליך
= הולך = חג לך = להעלות
= ראשי יהודה = הממלכות
= אהל שרה = שרה לאה
= מצאתי = מצא קדשו = המצות
= מצא שמי השמים בארץ
= 2539 = 541 = בשר גאלה*
= שיא הוד והדר

*גְּאֻלָּה

פסח = 148 = פסגה
= קמח = נצח = בעיניו
= פה נביא = כל הגה פה
= אני הויה מזדהה
= אנו כל בית ישראל הויה מזדהה
= 1147 = 148
= הנאה הויה מזדהה
= אנו כל בית ישראל עמך הקדוש מזדהה
= 2146 = 148
= ארץ הכונה* הכי עליונה התגשמה

*הַכַּוָּנָה

חג = 11 = ו-ה = א"י
= העתיקה הקדושה

חג פסח = 159 = נקדה
= אני הויה העתיקה הקדושה מזדהה
= 1158 = 159
= אנו כל בית ישראל הויה העתיקה הקדושה מזדהה
= 2157 = 159 = אנו ארץ

חרות = 614 = ידם = בברית
= אב תורה

קדוש = 410 = ת"י* = ית* = שמע
= דרור = דבר צדיק = ראה צחוק =
= צדיק הכונה הכי עליונה מתגלמת
= 1409 = 410 = עלץ אבות = קרן אבות
= צחוק הכונה הכי עליונה מתגלמת

* סופיות ית ו-תי

מתגלמת = 913 = שם אחד = שם אהבה
= עולם צדק אהבה =  בראשית

נצחית = 558 = נצחתי = חנך
= פסח קדשו = דרור נצח = קדוש פסח
= אני הויה קדשו מזדהה
= אנו כל בית ישראל קדשו הויה מזדהה

חמץ = 948 = להגשים
= יובל עולם צדק = בלוי עולם צדק

החזון = 726 = כון* = יודעים הויה
= המשלמים נולדים = 1725 = 726
= עלץ כהן = עלץ כל העם
= הקדושים נולדים

*כַּוֵּן

הכי עליון = 851 = כל הנשמות

החזון הכי עליון = 1577 = 578
= שרה חכמה = שרה עלץ כנסת ישראל
= 2576 = 578 = אהב לי לך = הבא לי לך
= לב לבבי בשר

החזון הכי עליון שלך = 2407 = 409
= אבות = אחת

מתגשם = 1343 = 344 = פרדס
= של יד = של דוד = של הגו

החזון הכי עליון שלך מתגשם =
= 3750 = 753 = כל גן = התגשמה

כונה* = 81 = פ"א = אנכי = כסא
= מלוה** = מוהל = מולה = טבע

*כַּוָּנָה

**מְלַוֶּה

הכונה = 86 = כולל = כלול
= מולי = אנכי בבשרך = 1085 = 86
= פה העתיק הקדוש = הכסא
= הטבע = טבע בבשרך = הגו כנסת ישראל
= הגו שיא כנסת הוד והדר

הכונה הכי עליונה התגשמה = 1045
= 46 = אמה = מאה = הויה חוגג

הכונה הכי עליונה שלך התגשמה =
= 1875 = 876 = עוף = יוסף

פנימיות האיסור לאכול חמץ בפסח היא ההפסקה הנצחית לטרוח כדי להגשים את הרצון הכי עליון.

תתארו לעצמכם את חזונכם הכי גבוה של חג נצחי – חג לנצח נצחים. איך הייתם רוצים לחגוג לנצח נצחים? זהו פסח.

הייתם = 1025 = 26 = הויה = יהי תם
= יהי עלץ = כל בית ישראל יחד
= הקדושים = עמך הקדוש
= עמך שמי השמים בארץ בבשרך
= 4022 = 26
= האדם שמי השמים בארץ בבשרך
= המשלמים*

*הַמֻּשְׁלָמִים

Tuesday, April 12, 2016

ב"ה

חג פסח = חג נצח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

פסח = 148 = קמח = אבק מה
= צבאי היהודיה = נצח = כל חי ועד
= יסוד כל חי = כל יסוד בהוה
= כל ועד בהוה = כל עוד בהוה = חגי אצלו
= יחוד אצלו = אהיה אצלו = ודאי אצלו
= מח המלכה = בלוי מיכל = יובל יודעי
= יובל המלכה = בלוי המלכה
= המעגל = יודע הויה השוכן = 1147
= 148 = הויה השוכן פי = שוכן פיה הויה
= לשון עולה = פלא לשון = ליצר עולם פלא
= מלה חכמה = מלה הנביאה
= כל הגה פה = פה נביא = בונה היסוד
= נביא היסוד = פה חנה = ראי שלום
= דבר השלום = יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148 = היודע כל מקום בספר בראשית
= הטבע הבנה = המלא חסד
= כולל בני = כל הצבא
= הנחמה לי  = גו אל הנחמה = גו אל המחנה
= לבי דבק = צמד הגו = ילד בארץ = צוֹחֵק
= צ + חולם + ח + צירה + ק = ביאת קבוץ העמים

חג = 11 = ו-ה = א"י = טב = האב בא
= אגד בשרך = 1010 = 11
= עלץ אם ובת = קרן אם ובת
= העלץ בבשרך = 2009 = 11 = הקרן בבשרך
= הגג = הגה = השופטים
= הפשוטים = האדם הפשוט
= עושה צדק ומשפט = ומשפט המלך
= משפט המלך העלץ = העתיקה הקדושה

חג פסח = 159 = נקדה = גופי עולם שמחה
= 1158 = 159 = גופי עולם גשמי

מכאן סודות עולם הנקוד מתגלים לאוהבי צדק.

ב"ה

צדק חברתי בישראל = משיח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צדק = 194 = האהבה העליונה
= צלע כל בית ישראל = 1193 = 194
= אליהו הנביא מתגלם = מתגלם עמי

חברתי = 620 = כם* = חברתי
= תחביר = חוה אם = כתר
= אם עולם חדש = 1619 = 620
= עולם בראשית

*כל פעם בה אנו רואים את הסופית -כם, שם אנו רואים את המילה כתר וכל חילופיה.

צדק חברתי = 814 = כתר אליהו הנביא מתגלם
= 1813 = 814 = כתר עמי מתגלם = הגוף
= צדיקים = צוחקים = צוחק עמך
=כתר האהבה העליונה
= חוה אם האהבה העליונה
= בראשית עולם האהבה העליונה
= בראשית עולם צדק

ישראל = 541 = אליך = 1540 = 541
= אמך = מראש = מאשר
= אשר לי = ראשי יהודה
= להעלות = הממלכות = שיא הוד והדר
= שיא צחוק הויה = נעשה אדם ישר
= הויה בשר אחד = הויה בשר אהבה

ב = 2 = 1001 = 2000 = אתם
= הרצון

צדק חברתי בישראל = 1357 = 358 = משיח
= השמחה = צדיקים בישראל
= אתם צדיקים ישראל
= אתם צוחקים ישראל = ישראל עליון

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

צדק חברתי הוא הפרוש הנכון של תורת משה. כל פרוש שלא יביא צדק חברתי וצחוק השמחה לעם ישראל אינו פרוש נכון של תורת משה.

Monday, April 11, 2016

ב"ה

משה = אל שדי = גופי מדבר

משה = 345 = שליה = הספר = כל פריה
= אל שדי = אל בקרבי
=  ספר בבשרך = 1344 = 345
=  פרדס העתיק הקדוש = נביא עברי = בונה עברי
=  גופי מדבר = אנכי חי מדבר = אנכי מדבר בהוה
=  קהלת גוף = קהלת גו נשמתי = חשן שלו
=  לחת אהרן = כותב באהבה אתך
 = י-ה כותב אתך אתך


רבנו = 258 = רחמי = חמרי


שמשון = 1346 = 347 = השופטים שלו = שמש עולם
 = היהודים המלאכים = שמש המלאכים = גופי במדבר
 = חמר גופי = אנכי חמר בהוה = אנכי חמר חי
=  גופי במראה = בפרדס העתיק הקדוש

גוף מדבר = 1055 = 56 = נאה = נדב = כלו = להויה

משכן = 1060 = 61 = אני = נוה
 = הנאה = לבטח בי = הוא גלוי
 = הגוף מדבר = מדבר צדיקים
=  אוהב נשמתי מדבר = משה הקים
 = הקים משה = גופי המדבר קים

הלומדים תלמוד אינם פוגשים את משה במדבר, שהוא פרדס העתיק הקדוש והם אינם נהיים לדברי תורת משה החיים בעולם הגשמי - כי הם מתעסקים בעבודה זרה על אדמת נכר. המודעות שלהם נשארת בבבל ולכן היא מבולבלת ומבלבלת. הם מגששים בחושך. הם אומרים דברי קודש לעתים. אך, הם אינם מבינים את עצמם. הגרוע מכל, אין להם היכולת לחלוש על העולם הגשמי או להעלות את החומר לקדושה. לכן, הם יוצרים עולם בו אפשר להשתמש בחומר למטרות פסולות. חומר ארץ ישראל משמש אך ורק לתשמישי קודשה. כל נס על נפשו מעולם השחיתות יכול להגיע לארץ ישראל. שם ימצא את התושבים הצדיקים העוסקים תמיד במעשי צדק וכל דבריהם מלל הויה.

ב"ה

משכן

משכן = 1060 = 61 = אני = נוה
 = הנאה = לבטח בי = הוא גלוי
 = הגוף מדבר = מדבר צדיקים
=  אוהב נשמתי מדבר = משה הקים
 = הקים משה = גופי המדבר קים
שלטון העות'מניים נ' שלטון בבל

איזה טעם של עבודה זרה אתה מעדיף? בשני המקרים אנחנו בין "הסדום לטיפש" של מערכות משפטים זרות ומוזרות.
מיסדי המדינה לא התמודדו עם בעיה זאת כאשר הקימו את המדינה ועד היום כל העם היושב בארץ ישראל סובל נוראות מכך.
עלינו לצאת מהגלות. הוי אומר: לחזור לרוח של האמת והצדק והמשפט של נביאי ישראל, מתואמת ומעודכנת בגופה לזמנים שלנו.

הצעת פתרונות לבעיות מערכת המשפטים במדינת ישראל

אחת הבעיות הכי גדולות ורציניות במערכת המשפטים של מדינה ישראל היא הפרדת מערכת המשפט ממערכת הענישה.
לא היה כך במשפט העברי. השופטים הם היו צריכים לבצע את העונשים. לכן, הם חשבו אלף פעמים לפני שהחליטו.
אם השופטים היו צריכים לבצע במו ידיהם את החלטותיהם, הם היו מבינים את חומרת החלטות שלהם.
עלינו לדרוש כי כל שופט המחליט להוציא ילד מהבית יוציא את הילד במו ידיו ויראה את פניהם במו עיניהם וישמע את צרחות האימה והעוול במו אזניהם.
עלינו לדרוש כי כל שופט יעבוד בשב"ס במשך לפחות שנה תמימה כחלק מהכשרתו כשופט וגם בסבב במשך כל כהונתם.
אל תעש עצמך כעורכי הדינים הוא משפט הדרכה של התנא רבי יהודה בן טבאי, במשנה, מסכת אבות, פרק א', משנה ח'. עלינו לשנות את כל השיטה של בחירת הממשלה והשופטים במדינה. השופטים צריכים להיות נבחרים ע"י קהילותיהם. בכל קהלה יש אנשים הידועים בחכמתם ובצדקתם ובטוהר מידותיהם. הם צריכים להיות השופטים על עם ישראל וגם הנבחרים של הממשלה. בד"כ צדיקים בעלי חכמה אינם רוצים להיות מנהיגים ושופטים. עלינו לגייס אותם לטובת העם. זה המובן הנכון של גיוס. אסור שלאדם תהיה יותר שליטה על הציבור מאשר שליטה על יצרו דבר שהוכח ע"פ התנהגותו השגרתית. דרגות האחריות חייבות להיות בהתאם לשליטת האדם על יצרו..