Sunday, April 17, 2016

ב"ה

פסח: חג חרות נצחית

ישראל = 541 = אמך = אליך
= הולך = חג לך = להעלות
= ראשי יהודה = הממלכות
= אהל שרה = שרה לאה
= מצאתי = מצא קדשו = המצות
= מצא שמי השמים בארץ
= 2539 = 541 = בשר גאלה*
= שיא הוד והדר

*גְּאֻלָּה

פסח = 148 = פסגה
= קמח = נצח = בעיניו
= פה נביא = כל הגה פה
= אני הויה מזדהה
= אנו כל בית ישראל הויה מזדהה
= 1147 = 148
= הנאה הויה מזדהה
= אנו כל בית ישראל עמך הקדוש מזדהה
= 2146 = 148
= ארץ הכונה* הכי עליונה התגשמה

*הַכַּוָּנָה

חג = 11 = ו-ה = א"י
= העתיקה הקדושה

חג פסח = 159 = נקדה
= אני הויה העתיקה הקדושה מזדהה
= 1158 = 159
= אנו כל בית ישראל הויה העתיקה הקדושה מזדהה
= 2157 = 159 = אנו ארץ

חרות = 614 = ידם = בברית
= אב תורה

קדוש = 410 = ת"י* = ית* = שמע
= דרור = דבר צדיק = ראה צחוק =
= צדיק הכונה הכי עליונה מתגלמת
= 1409 = 410 = עלץ אבות = קרן אבות
= צחוק הכונה הכי עליונה מתגלמת

* סופיות ית ו-תי

מתגלמת = 913 = שם אחד = שם אהבה
= עולם צדק אהבה =  בראשית

נצחית = 558 = נצחתי = חנך
= פסח קדשו = דרור נצח = קדוש פסח
= אני הויה קדשו מזדהה
= אנו כל בית ישראל קדשו הויה מזדהה

חמץ = 948 = להגשים
= יובל עולם צדק = בלוי עולם צדק

החזון = 726 = כון* = יודעים הויה
= המשלמים נולדים = 1725 = 726
= עלץ כהן = עלץ כל העם
= הקדושים נולדים

*כַּוֵּן

הכי עליון = 851 = כל הנשמות

החזון הכי עליון = 1577 = 578
= שרה חכמה = שרה עלץ כנסת ישראל
= 2576 = 578 = אהב לי לך = הבא לי לך
= לב לבבי בשר

החזון הכי עליון שלך = 2407 = 409
= אבות = אחת

מתגשם = 1343 = 344 = פרדס
= של יד = של דוד = של הגו

החזון הכי עליון שלך מתגשם =
= 3750 = 753 = כל גן = התגשמה

כונה* = 81 = פ"א = אנכי = כסא
= מלוה** = מוהל = מולה = טבע

*כַּוָּנָה

**מְלַוֶּה

הכונה = 86 = כולל = כלול
= מולי = אנכי בבשרך = 1085 = 86
= פה העתיק הקדוש = הכסא
= הטבע = טבע בבשרך = הגו כנסת ישראל
= הגו שיא כנסת הוד והדר

הכונה הכי עליונה התגשמה = 1045
= 46 = אמה = מאה = הויה חוגג

הכונה הכי עליונה שלך התגשמה =
= 1875 = 876 = עוף = יוסף

פנימיות האיסור לאכול חמץ בפסח היא ההפסקה הנצחית לטרוח כדי להגשים את הרצון הכי עליון.

תתארו לעצמכם את חזונכם הכי גבוה של חג נצחי – חג לנצח נצחים. איך הייתם רוצים לחגוג לנצח נצחים? זהו פסח.

הייתם = 1025 = 26 = הויה = יהי תם
= יהי עלץ = כל בית ישראל יחד
= הקדושים = עמך הקדוש
= עמך שמי השמים בארץ בבשרך
= 4022 = 26
= האדם שמי השמים בארץ בבשרך
= המשלמים*

*הַמֻּשְׁלָמִים

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!