Tuesday, April 12, 2016


ב"ה

צדק חברתי בישראל = משיח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

צדק = 194 = האהבה העליונה
= צלע כל בית ישראל = 1193 = 194
= אליהו הנביא מתגלם = מתגלם עמי

חברתי = 620 = כם* = חברתי
= תחביר = חוה אם = כתר
= אם עולם חדש = 1619 = 620
= עולם בראשית

*כל פעם בה אנו רואים את הסופית -כם, שם אנו רואים את המילה כתר וכל חילופיה.

צדק חברתי = 814 = כתר אליהו הנביא מתגלם
= 1813 = 814 = כתר עמי מתגלם = הגוף
= צדיקים = צוחקים = צוחק עמך
=כתר האהבה העליונה
= חוה אם האהבה העליונה
= בראשית עולם האהבה העליונה
= בראשית עולם צדק

ישראל = 541 = אליך = 1540 = 541
= אמך = מראש = מאשר
= אשר לי = ראשי יהודה
= להעלות = הממלכות = שיא הוד והדר
= שיא צחוק הויה = נעשה אדם ישר
= הויה בשר אחד = הויה בשר אהבה

ב = 2 = 1001 = 2000 = אתם
= הרצון

צדק חברתי בישראל = 1357 = 358 = משיח
= השמחה = צדיקים בישראל
= אתם צדיקים ישראל
= אתם צוחקים ישראל = ישראל עליון

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח

צדק חברתי הוא הפרוש הנכון של תורת משה. כל פרוש שלא יביא צדק חברתי וצחוק השמחה לעם ישראל אינו פרוש נכון של תורת משה.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!