Friday, April 22, 2016מה אתם חושבים - שזה לא קורה כאן? עולם הישיבות שורץ נוצרים וכל מיני מינים. פעם "רב" מאד מפורסם בארץ נסע לפולין. הוא גלה שם שאם אמו לא הייתה יהודיה בכלל ואמו לא התגיירה. הם לא אפיל יודעים שהם נוצרים. הם חושבים כי ה"מסורת" התלמודית שלהם יהדות. אתם חושבים שיהודים אמתיים היו לומדים עבודה זרה בבלית והיו מעיזים לאומר שהתלמוד הוא משנה תורה? הנשמה של יהודי אמתי מאותת כשמשהו עבודה זרה. לא משנה מה הרבנים מנסים להגיד או כמה הם מנסים להפחיד. למה הרבנים מפחדים יהודים ואומרים כי אנו צריכים לקבל את התלמוד כתורה שבעל פה, אחרת, הם טוענים, אנו אפיקורסים ו"קראים"? זה בדיוק מה הנוצרים אומרים על "הברית החדשה" שלהם - כי הם אותו הכת.
הנה באה הגאולה וה' יתברך מפריד בין היהודים והערב רב (כת הרבנים(.