Tuesday, April 19, 2016

היום, בע"ה, נגלה לי מהו שבת. 
הג פסח חל בשבת השנה.


פסח = 148 = פסגה = נצח


שבת = 702 = העולם לאוהבי שלום
= 1701 = 702


שמור = עשית עולם שכלו שבת
 =  2544 = 546 = שמור = מהאשר


זכור = 233 = רגל = לברא
=  אור הויה = הויה עלץ וצהלה סובב
= 1232 = 233 =  יהי אור עלץ
=  חזי קרן אור = חזי אור העתיק הקדוש


שמור וזכור = 785 = העין = הפן = עשיתה


בדבור אחד = 227 = זכר = ברכה
=  בדבור אהבה


עשית השבת = 1487 = 488 = פתח
=  הגעתי = יהיה נחת = עשית העולם לאוהבי השלום
= 2486 = 488


כל אוהבי השלום מוזמנים לחגוג לעד ולעולמי עולמים!Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!