Monday, April 11, 2016

ב"ה

משה = אל שדי = גופי מדבר

משה = 345 = שליה = הספר = כל פריה
= אל שדי = אל בקרבי
=  ספר בבשרך = 1344 = 345
=  פרדס העתיק הקדוש = נביא עברי = בונה עברי
=  גופי מדבר = אנכי חי מדבר = אנכי מדבר בהוה
=  קהלת גוף = קהלת גו נשמתי = חשן שלו
=  לחת אהרן = כותב באהבה אתך
 = י-ה כותב אתך אתך


רבנו = 258 = רחמי = חמרי


שמשון = 1346 = 347 = השופטים שלו = שמש עולם
 = היהודים המלאכים = שמש המלאכים = גופי במדבר
 = חמר גופי = אנכי חמר בהוה = אנכי חמר חי
=  גופי במראה = בפרדס העתיק הקדוש

גוף מדבר = 1055 = 56 = נאה = נדב = כלו = להויה

משכן = 1060 = 61 = אני = נוה
 = הנאה = לבטח בי = הוא גלוי
 = הגוף מדבר = מדבר צדיקים
=  אוהב נשמתי מדבר = משה הקים
 = הקים משה = גופי המדבר קים

הלומדים תלמוד אינם פוגשים את משה במדבר, שהוא פרדס העתיק הקדוש והם אינם נהיים לדברי תורת משה החיים בעולם הגשמי - כי הם מתעסקים בעבודה זרה על אדמת נכר. המודעות שלהם נשארת בבבל ולכן היא מבולבלת ומבלבלת. הם מגששים בחושך. הם אומרים דברי קודש לעתים. אך, הם אינם מבינים את עצמם. הגרוע מכל, אין להם היכולת לחלוש על העולם הגשמי או להעלות את החומר לקדושה. לכן, הם יוצרים עולם בו אפשר להשתמש בחומר למטרות פסולות. חומר ארץ ישראל משמש אך ורק לתשמישי קודשה. כל נס על נפשו מעולם השחיתות יכול להגיע לארץ ישראל. שם ימצא את התושבים הצדיקים העוסקים תמיד במעשי צדק וכל דבריהם מלל הויה.