Sunday, April 17, 2016

ב"ה

חזק ואמץ

חזק = 115 = עליה = אנחנו = הנני
 =  עלץ מסביב = 1114 = 115 = על יד העתיק הקדוש

ואמץ = 947 = חג שלום = אמוץ
=  לוה אהרן

חמץ = 948 = להגשים = יבול ע"ב האותיות
=  יבול עולם צדק = יבול עולם האהבה העליונה
 = יבול חסד האבירים
=  יבול כנסת ישראל האבירים = 1947 = 948
=  יובל כנסת ישראל האבירים

חזק ואמץ = 1062 = 63 = אנחנו אמוץ
=  אמוץ חזק = נביא = חנה = חג אליהו
=  להגשים מסביב = שם הויה חזקיהו
 = חזקיהו עולם צדק הויה
=  קול הויה עולם האהבה העליונה

ישעיהו בן אמוץ = 2050 = 52 = אליהו
 = בכל = לב חוגג