Tuesday, April 12, 2016

ב"ה

חג פסח = חג נצח

בכל מקום בו אות סופית כתובה שם הכוונה היא לערך של האות הסופית.

פסח = 148 = קמח = אבק מה
= צבאי היהודיה = נצח = כל חי ועד
= יסוד כל חי = כל יסוד בהוה
= כל ועד בהוה = כל עוד בהוה = חגי אצלו
= יחוד אצלו = אהיה אצלו = ודאי אצלו
= מח המלכה = בלוי מיכל = יובל יודעי
= יובל המלכה = בלוי המלכה
= המעגל = יודע הויה השוכן = 1147
= 148 = הויה השוכן פי = שוכן פיה הויה
= לשון עולה = פלא לשון = ליצר עולם פלא
= מלה חכמה = מלה הנביאה
= כל הגה פה = פה נביא = בונה היסוד
= נביא היסוד = פה חנה = ראי שלום
= דבר השלום = יודע כל השמות בספר בראשית
= 2146 = 148 = היודע כל מקום בספר בראשית
= הטבע הבנה = המלא חסד
= כולל בני = כל הצבא
= הנחמה לי  = גו אל הנחמה = גו אל המחנה
= לבי דבק = צמד הגו = ילד בארץ = צוֹחֵק
= צ + חולם + ח + צירה + ק = ביאת קבוץ העמים

חג = 11 = ו-ה = א"י = טב = האב בא
= אגד בשרך = 1010 = 11
= עלץ אם ובת = קרן אם ובת
= העלץ בבשרך = 2009 = 11 = הקרן בבשרך
= הגג = הגה = השופטים
= הפשוטים = האדם הפשוט
= עושה צדק ומשפט = ומשפט המלך
= משפט המלך העלץ = העתיקה הקדושה

חג פסח = 159 = נקדה = גופי עולם שמחה
= 1158 = 159 = גופי עולם גשמי

מכאן סודות עולם הנקוד מתגלים לאוהבי צדק.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!