Thursday, April 21, 2016

ב"ה

יציאת מצרים

בכל מקום בו אות סופית כתובה, שם הכוונה היא לערך של האות הסופית. כמו כן, המלים כתובות באיות נכון, בלי תוספת אמות קריאה מיותרות. הוספת אמות הקריאה ללא טעם משבשת את הגמטריות.

יציאת = 511 = יצאתי
= אשרי = ראשי
= חג נולדתי = הויה מתגלם אתי
= 1510 = 511

מצרים = 940 = מעלום צדק

נולד = 90 = יודע = מוליד
= מול דוד = המל גוו = הוה עד
= אתם בני הויה = 1089 = 90

צדק = 194 = האהבה העליונה

חג = 11 = ו-ה = עתיקה הקדושה
= 1010 = 11

פסח = 148 = נצח

לדה = 39 = גאלה

חג הפסח הוא חג הַלֵּדָה, חג הַגְּאֻלָּה, והוא חג נצחי. קריעת ים סוף היא קריעת שק העֻבר ויציאת מי השפיר. היוצא מעִלום הצדק אל גִלוי הצדק הוא הויה נולד, ומתגלה תמיד ולנצח והוא חי גאלה נצחית. כל לדה היא יציאה ממקום צר יותר יחסית אל מקום רחב יותר יחסית. הלדה (הגאלה) היא מתמדת. לדה אינה אמורה להיות כרוכה בכאבי תֹפת. היא אמורה להתרחש בשמחה ובדיצה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!