Saturday, April 22, 2017

ב"ה

הזמן לא רק חי, הזמן בהריון

חי = 18 = בהוה = העתיק הקדשו והעתיקה הקדושה
=  2016 = 18 =  את התורה = 1017 = 18
= את דורות = את יום

זמן = 747 = מקראות = את המקרא
= להבין  = בן היהודיה = בת היהודיה מכל דור
=  קול תורה = קול הרות = הזון הויה
=  הויה כאן = אמת אשה = את שמו
=  אצילות הרה = לב שרה הרה = צו האלהים
= צו כל אם = בת משה = בת הספר

ומהם השמים?

ספר = 340 = שלי = זרע נביא
 = עזר נביא = עזר חנה = כל נביא זכר
=  כל זכר נביא = זכר כל נביא
=  כל ברכה נביא = כל פרי = פטר אמי

ספרים = 950 = שמים = כל שם
 = כל עולם צדק = ספר האדם
 = שלמה המלך = עשה העתק = עתק ממש
=  זרע נביאים = עזר נביאים = ברא זמן
= באר זמן

זמן ושמים = 1703 = 704 = דן = קדם = אגן
=  גן העתיק הקדוש

הזמן והשמים = 1713 = 714 = דין = עולם הבא
 = שחרור = בשבתי = בכל בנים = גן העתיקה הקדושה


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!