Friday, July 15, 2016

ב"ה

תקון התלמוד הירושלמי

בקרוב, בימים אלה ממש, שערי השמים ייפתחו לעיני בני שרה, שארית ישראל, וכלנו נראה את פרושי הענינים בתלמוד הירושלמי נכונה. לראויים יתגלו סודות הסמיכה ורק אז הם יהיו נכונים לפסוק הלכה למעשה. נראה גם שנויים משמעותיים בטיב החֹמר בתבל ובחֻקי הטבע.

יהיה גם תקון התלמוד הבבלי, אבל זה יהיה בשלב יותר מתקדם בגאֻלה.

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505
= חוזרים לארץ ישראל = 2503 = 505
= עמך חוזר לארץ ישראל
= חוזר לארץ ישראל עמך

סמיכה = 135 = קהל = הצהלה

הסמיכה = 140 = עיני = פני
= הקהל = קהלה

תקון = 1206 = 207 = אור = אדבר
= בהר = ארד אתם = סוד עלץ וצהלה
= דבר העתיק הקדוש
= ראה העתיק הקדוש
= דבר עלץ = ראה עלץ = ראה קרן
= שוקף  = שקוף = בית המקדש משה

התלמוד = 485 = המולדת = נבא בתבל
= כסא בבת = אנכי בבת = פה הנשמה
= כסא קדש = עיני משה = פני משה
= הקהל משה = משה הסמיכה = מקדש אלי

ירושלמי = 596 = פרושי = יפרשו
= קרן פי שרה = 1595 = 596

הירושלמי = 1600 = אם = אתר
= תאר = על ראש = אשר המלכה

תלמוד ירושלמי = 1076 = 77 = עז
= החסד = חסדה = מולדת ירושלמי
= גם את כנסת ישראל = 2075 = 77
= משה רבנו את כנסת ישראל = מגדל

התלמוד הירושלמי = 1086 = 87 = פז
= לבנה = כל הלב = עיר ציון = מעיני אהרן
= עיר משכילות = מגדלי = אנו יהודה

תקון התלמוד הירושלמי = 2292
= 294 = עיר דוד = מלכיצדק = לסדר
= יהיה סדר = לתחית המת 
= 1293 = 294 = מרחם הלבבות
= התהלה מאברהם = התהלה מרחם
= 294 = כל יהודה ירד = טהר כל יהודה

תקון כל התלמוד הירושלמי = 1343
= 344 = של דוד = של יד = פרדס
= ספר כל בית ישראל
= כל בית ישראל שלי

כל תקון כל התלמוד = 1791 = 792
= בן נולד = יודע שבת = לשונות
= ישועות = את עין האדם = את עין עמך
= יעקב עמך

כל תקון כל התלמוד הירושלמי = 2392
= 394 = ישועות אם = לשונות אם
= 1393 = 394 = כל פרושי מקראות
= להבין כל פרושי = מקראות אלהים
= זמן אלהים = זמן לדורות = מקראות לדורות

פרוש נכון = 1362 = 363 = המשיח
= משה חי = אישון משה = אישון הספר

תקון כל התלמוד הירושלמי בזמן הזה
= 2109 = 111 = אל"פ = פלא = ממלא
= עולה = קבוץ ארץ = צחוק אהרן
= 1110 = 111 = כסא יהודה

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!