Thursday, July 28, 2016

ב"ה

נצחון יעל על סיסרא

נראה בע"ה כי סוד הנצחון של יעל על סיסרא הוא חכמת נִסּוּחַ שאלות; ונראה כי ענין זה הוא אבן יסוד של בית המקדש.

יעל = 110 = העלה = נס = כל ימי

לנסח = 148 = נצח = קמח = פסח
= הפסגה = פה נביא = פה מחיה
= כל הגה פה = המעגל = לאהב יעל
= יעל לבו

נסוח = 124 = יד יעל = יעל דוד
= יעל הגו

סיסרא = 331 = שאל

שאול = 337 = שואל = וסיסרא
= דברה כמוני = אל אשה
= אשה אל = בשלה = שלהב
= ישיבה אם ובת = זהה ישי

לנסח שאלה = 484 = עתיד
= דעתי = סוד יתד

יעל על סיסרא = 541 = ישראל
= כנעני ישאל = צדוק ישאל

ליתד = 444 = תלדי = ילדת
= מקדש = לב בתי

אבן יסוד = 783 = גפן = גדעון
= גן לכל = אנכי שבת

אבן יסוד בית המקדש = 1644 = 645
 = השמש = עיני שרה = פני שרה
= החקים העליונים מעל
= הלכה למעשה מעל

פטיש = 399 = שפטי = יצר גופי
= אנכי חי מכל דור
הפטיש = 404 = קדש = שפטיה
= בבת


מאד חשוב, כדי לקבל תשובות מהישיבה של מעלה, לנסח את שאלותינו נכונה.

אם אנו מתחילים שאלה במילה: 'מדוע', הבה נראה מה אמרנו.

מדוע = 120 = עומד = לומד משפטים
= 1119 = 120 = עמי = עמוד = מועד
= אליהו הנביא = העליה = חזקה

פרוש הדבר: נתנו פקודה מאד חזקה ליקום. אמרנו ליקום לחזק את הענין.

ואם נשאל 'למה' בהתחלת שאלה, מה אנחנו אומרים?

למה = 75 = בחכמה = עד תם
= 1074 = העתיק הקדוש מתגלם

המילה 'למה' עוד יותר מחזקת את הענין עליו אנו שואלים. לכן, חזקנו את הדבר עד מאד.

בסוף שאלה אנחנו מרימים את הקול. מה פרוש הדבר?

מרים = 850 = כל נשמתי = מהרהרת

קול = 136 = חזקיהו = קהל עתיק הקדוש
= 1135 = 136

מרים קול = 986 = קול מרים
= מרים חזקיהו = קול כל נשמתי
 = יועץ = לנשום = מתפללות
= אהרן לומד = משה על ישראל
= א-ל שד-י על ישראל

כאשר אנחנו שואלים שאלה אנחנו מרימים את קולנו אל הישיבה העליונה ביותר. הנסוח של השאלה תמיד כולל את התשובה. לכן, עלינו להזהר עד מאד בנסוח שאלות. אם נעשה כן בכוונות טהורות ננצח את הדמיון ונשלוט בו.

אני מביאה ענין זה כי אני רואה שאנשים מיצרים לעצמם מציאויות רעות וקשות וגוששים בחושך כי הם אינם יודעים את כח הקול בשאילת שאלות. אני מאד ממליצה לא לנסות להשתמש בידע זה לרעה, כי החושך יכול להיות הרבה יותר נורא למתכוון לרעה.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!