Wednesday, July 20, 2016

ב"ה

אלהים = 646 = מדברת = פוסקת

הפוסקת = 651 = נאם = האלהים
= כל אם

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים העליונים = 1504 = 505

שָׂרָה היא גם שָׁרָה. (ההבדל הוא במיקום הנקודה המבחינה).

שרה פוסקת = 1151 = 152 = נקב
= כל ארץ = עין שמאל = פוסקת הלכה למעשה
= אלהים החקים העליונים = 2150 = 152
= פוסקת החקים העליונים

נקבה = 157 = שרה הפוסקת
= הפוסקת הלכה למעשה = 1156 = 157
= האלהים החקים העליונים
= 2155 = 157 = ירושלים = כל הארץ

הפוסקת הלכה למעשה = 711 = אין
= האשה הנשמה = האשה כל שכל
= אשתי = העולם
= אדון = חג יודעים
= חג נולדים = חג מולידים
= תורה המלכה = את המלכה הרה
= אצילות המלכה עד = דע אצילות המלכה

האדון ואשתו אחד הם.

הרבנים המשתיקים נשים; הטוענים כי אשה אינה יכולה לפסוק הלכה למעשה;  והטוענים כי זאת ערוה לשמוע קול אשה שרה, מבזים את שרה אמנו. הם לא לומדים הלכה למעשה כדת משה, אלא עבודה זרה בבלית ואין להם אלהים.

הרבנים אמרו שהגימטריות הן "פרפראות" כי לא רצו שאמת זאת תתגלה.

הזמן הגיע לבער את העבודה הזרה מקרבנו ולעלות לירושלים הבנויה. הזמן הגיע לאור התורה למלא את כל הארץ.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!