Sunday, July 03, 2016

ב"ה

אנחנו, כלנו, למודי משה בן עמרם על הר סיני

אנחנו, כל אחד ואחת מאתנו, ענין בתורה שמשה בן עמרם לומד מה' יתברך בהר סיני.
כל המאורעות בחיינו הן משה לומד ובודק את כל הפרושים האפשריים בענין.
משה לומד את הענינים מהרמות הכי גבוהות עד הרמות הכי נמוכות.
כשמשה מגיע עד סוף הדברים ומבאר את הכל, כל המאורעות שחווינו מתוקנים והנשמה שלנו עולה אל על.