Monday, July 11, 2016

ב"ה

שבותך באחרית ימיך

בשבותך באחרית ימיך תשלוט על האור בעיניך ובאדים היוצאים מפיך ומאפך עד כדי כך שתברא עולמים כמו שם עולם בדמיונך הפנימי.

האור העדין שייצא מאישוניך יהיה עלות השחר והוא יתחזק במשך היום. האור שהשמש יפיץ, יחד עם האדים מפיך ומאפך ייעשה לכל הצורות.  הם האור מעיניך והאדים מלאֵי ברכותיך היוצאים ממך. יחד עם האור מעיניך והאד מאפך ומפיך ייעשו כל ח
ֹמר וכל המאורעות. תבחר לא לדעת בדיוק את כל הצורות שהם יקבלו על עצמם כי תרצה שלבריות (צאצאיך) יהיה חֹפש וברירת הרצון. אבל תדע כי הצורות שהם יקבלו על עצמם יהיו יפות כי שלחתם אותם בברכות. בערב צאצאיך ישובו אליך מלאֵי חוויות ולימודים חדשים ויהיו שמחים. ותדע נחת מילדיך.

וזה סוד השבת והברכה: כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה לָךְ לִשְׁמָרְךָ בְּכָל דְּרָכֶיךָ, ה' יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד-עוֹלָם.

ה = 5 = 1004 = אד = גב = גם את
= את משה רבנו = משה רבנו ישעיהו

אור = 207 = אדבר = דבר העתיק הקדוש
= 1206 = 207 = ראה העתיק הקדוש

האור = 212 = הרבה = ברי = אור אד
= עם ישראל = 1211 = 212 = ישראל לפניך
= כל כתר ישראל = להעלות לפניך
= עין ימין לפניך = דמיון עין לפניך

משה = 345 = הספר = שולט  = רוח מאפי
= העתיק הקדוש שולח = 1344 = 345
= פרדס העתיק הקדוש = קרן פרדס

שמש = 640 = מ"ם = היהודים
= עיניך = פניך

שבותך = 1208 = 209 = הדר = הצוחק
= הצדיק = בורא = באור = אתם אור = אחר

אחרית = 619 = שבותך קדוש
= 1618 = 619 = שבותך בארץ שמי שמים
= 3616 = 619 = בא יום = קבץ התורה
= התורה בעלץ

באחרית = 621 = היום  = ראיתי
= כתר עתיק הקדוש = 1620 = 621

כתר =620 = חברתי = בחרתי
= תחביר = האדים = כם
= יורדת = דירות

כל = 50 = היה יהיה = המה = אדמה
= אד מאד = באישון יהודה
= 1049 = 50 = לב חי = השוכן אישון
= 2048 = במח = ביובל
= אלף בית גמל דלת הא וו זין חית טית
+ יוד כף למד מם נון סמך עין פא צדי
+ קוף ריש שין שין תו = 11,039 = 50

נון = 756 = כל עולם = מחשבות
= משבחות = שבת ויובל
= השמש עולה

ימי = 60 = הנה = הכל אד
= עולם שמחה = 1059
= 60 = עולם גשמי

כל ימי = 110 = העלה = עלי = נס
= כל עולם שמחה = 1109 = 110
= כל עולם גשמי

ימיך = 560 = סך
= נולד עולם שמחה קדוש
= 1559 = 560 = יודע עולם גשמי קדוש
= מוליד עולם שמחה שמי השמים בארץ
= 3557 = 560
=  מוליד עולם גשמי שמי השמים בארץ

כל ימיך = 610 = סך כל
= האדם = עמך = עליך = דרות
= צוחקות = צדיקות = אתה צדיק
= ישעיהו הצדיק = הצדיק משנהו
= בורא את = בורא משנהו
= באור ישעיהו = את באור = רבבות

באחרית ימיך = 1181 = 182
= יעקב = צאצא = כצבע = צבע באישון
= עצב באישון

באחרית כל ימיך = 1231 = 232
= יהי אור

ישראל = 541 = אמך = אליך
= עין ימין = 1540 = 541
= עשית דמיון = עין עצם
= עין עצרת = להעלות
= שרה לאה = אהל שרה
= אלה החקים העליונים = אלה הלכה למעשה
= ראשי יהודה

כדי להגיע ליום השמח ההוא, עלינו ללמוד תנ"ך, ולא תלמוד.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!