Tuesday, July 26, 2016

ב"ה

מי המשיח

משה* = 345 = שמה
= א-ל שד-י = א-ל בקרבי
= א-ל חוקר = הויה החוקר
= חקר הלב = חקר לשון = 1344
= 345 = חקר יחידה
= הספר = שליה = אשה גאלה
= פרדס העתיק הקדוש

*ראו נא את הרשימה בשם: מיהו משה

את = 401 = ישעיהו = משנהו
= הויה למשה = משה לכל בית ישראל יחד
= 1400 = 401

משיח = 358 = נחש = נשוב = שבנו
= שב להויה = שב לכל בית ישראל יחד
= 1357 = 358 = אשא לכל בית ישראל יחד
= אשא להויה = ספר חי = משה אהבה
= משה אחד = השמחה = הגשמי

המשיח = 363 = משה חי = משה בהוה
= אישון משה = 1362 = 363 = פרוש נכון

כאשר אנחנו מגיעים לפרוש הנכון של הענין אותו ה' יתברך חוקר, זהו שמנו, אנחנו נעשים המשיח – דהיינו, אנחנו נהיים הפרוש נכון ( הגרסה הנכונה) של הענין.

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!