Wednesday, July 13, 2016

ב"ה

 הסמיכה ללמד הלכה למעשה

הבה נראה, אם כי בקצור ובאופן מבואי, מהי סמיכה ומהי הלכה למעשה אמתיות ונבין מיד עד כמה הרבנים רחוקים מלהיות סמוכים לפסוק הלכה למעשה וללמד אותה.

שרה = 505 = הלכה למעשה
= החקים* העליונים = 1504
= 505 = שם  עץ החיים = 2503
= 505 = תקון כל חמר
= חוזרים לארץ ישראל

*חֻקִּים ולא "חוקים".

סמכ = 120 = צל = עמי = מועד
= עמוד = אליהו הנביא

ס = 60 = הנה = עולם שמחה
= 1059 = עולם גשמי
= מזדוג = הלכה

מ = 40 = ולד = גואל = גו א-ל
= אבותיכם = 1039 = 40
= כתר אבותי = משפטים

כ = 20 = היה = חוגג = חגגו = חזה
= חבי = הבא בי = הוא הבא
= הוא האב = באישון
= 1019 = 20 = קרן חוה = עלץ חוה

סמך = 600 = ם = תר
= קשר = שש

סומך = 606 = סמוך
= רות = האם = על הראש
= שורק

סומך יד = 620 = כתר = חברתי
= תחביר = רות דוד = דוד סומך
= דירות = אנחנו שרה
= אנחנו הלכה למעשה
= אנחנו החקים העליונים = 1619
= 620 = חוה אם = אם הוגה

סמיכה = 135 = קהל = הצהלה

הסמיכה = 140 = עיני = פני

שרה סומכת = 1031  = 32
= לב = השוכן

שרה סומכת את ידה = 1451 = 452
 = אמהות

שש אמהות = 1052 = 53
= נבא = מביא
= העתיקה הקדושה לבי
= חג לבי

מזדוגים = 670 = עם = כל כתר
= לפניך = לעיניך

מזדוג עם = 730 = לן = הכהן

המזדוג עם שרה = 1240 = 241
= אמר

אברהם ושרה = 1319 = 320
= ישי

אברהם ושרה מזדוגים = 1989
= אברהם ושרה לפניך
= 990 = צץ

אם אתה לא ברמה להציץ באברהם ושרה לפניך, או, יותר נכון, להיות אברהם מזדוג עם שרה, אזי אין לך שום עסק עם הלכה למעשה. רד מהמקום בו אינך שייך, פן עיניך יישרפו.