Wednesday, July 20, 2016

?מהי עבודה זרה

נהלתי שיחה מעניינת מאד עם איש שהאמין, כמו מרבית היהודים, לרבנים שהורו לו כי 'עבודה זרה היא השתתפות בטקסים מוזרים לכבוד אלילים'. הוא מנהל שיחה בהגינות ומבקש להגיע לאמת הברורה של התורה.
מבחינת הרבנים, עבודה זרה היא רק פולחן אלילים נוכריים. אמירה זאת מאד מתוחכמת; כי היא מציגה אמת לחצאין. פולחן האלילים הוא הרבה יותר מבצועי טקסים מוזרים (בכאלה עוסקים גם רבים מהרבנים עצמם); צורות פולחן מסוימות הן חתרניות ביותר.

אותו אדם אתו נהלתי את השיחה כתב –
"דורין אלן בל-דותן! בתמימותי חשבתי כי הכוונה [עבודה זרה] אל 'עבודת אלוהי כזב', כמו עגל הזהב או החומרנות. הגדרתך משונה בעיני: שימוש בתורה בכוונות זדון, כמו מלחמה יזומה; מתי שמעתי את הרבנים קוראים למלחמה יזומה? ב-1967? קשה לי לאמר זאת – דתות, למרבה הצער, תמיד הפגינו סובלנות מועטת כלפי מתנגדים-עקרונית.

עניתי –

אמנם כן, הרבנים הורו לנו לחשוב כי עבודה זרה היא רק בצועי טקסים מוזרים – דבר נכון, חלקית, ואף הם עוסקים בכך. אולם התופעה נרחבת יותר: בנוסף, עבודה זרה היא לימוד תורה כדי להשיג כוח ופרשנות מעוותת לצורכי תרמית ושליטה.

עבודה זרה היא גם הימנעות מהוראה לבני ישראל כי כל השמות בתורה, ובכללם הקדושים ביותר, הם שמותינו. היא החדרת מצב של שכחון בקרב היהודים. עבודה זרה היא הימנעות מהוראה כי השם 'ישראל' שוה-ערך [541 בגימטריה] למושג 'הַמִּצְו‍ֹ‍ת' (כתוב נכונה באות ו אחת) כי כל פעולות ישראל הן התגשמויות המצות.
עבודה זרה היא הדחת היהודי להאמין בדברים מסוימים בלבד; כי אחרי השתקעוּת רעיון במודעוּת שלנו ושכנוענו בנכונותו-כביכול – אנו גורמים להתרחשותו. זאת הצורה הגרועה ביותר של עבודה זרה. למשל: אם יהודי מאמין שעל ייסוריו בעולם הזה הוא עתיד לקבל שכר בעולם הבא – כך יהי. אמונתנו המשותפת היא הגורמת להיווצרות המצב.

עבודה זרה היא לוחמה פסיכולוגית המנציחה אותנו, כיהודים, במדרגה נמוכה של מודעות-עצמית ושל הכרת המסוּגלוּת שלנו. היא שמוש בשכל כדי לברוא מציאות על רמה ירודה.

שכלו של המונחה (פרט לאלה המיומנים בשליטה עצמית רבה) "נופל אל" הרעיון המוצג כאמת מוחלטת ובורא את המציאות שנתקבלה על דעתו. כל שמוש נלוז של כוח/חולשה כנ"ל (בהתאם לרמת השליטה של המקבל), כל הסחת-דעת לתכלית של שליטה או לתכלית חתרנית אחרת נמנים על איסור ההונאה.
תפקידו של השכל לברוא עולמות נפלאים. אם אין אנו בוראים עולמות נפלאים ע"י שכלנו; אם אין אנו יודעים כיצד; אם אין אנו אף מוּדעים ליכולתנו זאת – הרי אנו לכודים בפח העבודה הזרה.

(תורגם מאנגלית ע"י דניאל דותן)


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!