Sunday, July 24, 2016

ב"ה

כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת יְהֹוָה לְעֶזְרַת יְהוָה בַּגִּבּוֹרִים 
 – שופטים ה : כג

פסק = 240 = ספק = עמלק

פו = 86 = אפה
= כולל = כלול = הטבע
= הכסא = כנסת ישראל דוד
= 1085 =86 = יד כנסת ישראל
= פה העתיק הקדוש

פוסק = 246 = מור = מדבר
= אמרה = הטבע נקי
= פועל הלכה למעשה

טבע = 81 = אנכי = כסא
= קבוץ כנסת ישראל = 2079 = 81
מלוה = היינו = תרבות חסד

הארץ = 1106 =107 = קבה
= גלעד = כסא הויה = אנכי הויה

חק טבע = 189 = פקדה
= פה בארץ = 1188 =189

חק הטבע = 194 = צדק = יפקד
=  ידוע בארץ = 1193 = 194
= נולד בארץ = מוליד בארץ
= מול דוד בארץ = הוה בארץ עד

חקי הטבע = 204 = דר = רד
= אברא = בראתם = 1203 = 204
= ברא תם = צדיק = צוחק
= כולל דוד בארץ

כל חקי הטבע = 254 = נדר = כל דר
= רחמו = חמרו

לעזרת = 707 = זן = און = השבת
= אשתו

לעזרתי = 717 = זין = הבין
= פוסקים ברחמים = 1716 = 717

לא באו לעזרת = 747 = מקראות
= להבין = זמן

בגבורים = 823 = אותיות = אבירים
= תחיתה

משה  = 345 = הספר = שליה
= בלב איש = בלב האשה
= רוח מאפי = אפי מחוקק

כל חקי הטבע אמורים להיות חקי צדק ממשיים. כאשר אנחנו פוסקים בצדק, אנחנו בונים כסא ראוי לה' יתברך בעולם זה. אם המצב אינו כך, אין מנוס מהמסקנה כי הגברים אינם באים לעזרת ה', אינם לומדים תורת משה נכונה, אינם גבורים די הצורך להלחם בעמלק בתוכם ואינם פוסקים הלכה ברחמים.

אם הרבנים אינם מסוגלים למצוא את גבורי ישראל בתוכם ולהלחם בעמלק בתוכם ולפסוק בגבורה וברחמים, אם הרבנים אינם יכולים לאתר את משה רבנו בתוכם, יהושע בן נון וכלב בן יפנה ושמשון וברק בתוכם, ולהלחם את מלחמות ה' ברחמים, אזי על הנשים למצוא את הגבורות כדבורה וכיעל בתוכנו.

התורה מיחסת עדיפות לגברים כפוסקים, כי אין להם רחמים של בשר, אז הם צריכים לפתח את תכונת הרחמים בעזרת הלימודים. אולם, אנחנו לא יכולים לסבול מצב בו ח
ֹמר העולם ירוד, עכור, איטי ומתיר לזוועות להתרחש כי הגברים אינם לומדים כדת משה. עלינו, בנות דבורה ויעל, לתקן את החֹמר במקום הגברים כי הם אינם מסוגלים לעשות כן.