Sunday, July 17, 2016

ב"ה

ישועת ה' כהרף עין

עיני אנשים רבים עייפות. הם רואים הרבה זוועות בעולם ואינם מבינים למה ומדוע. הם סובלים ותוהים אם יש תקון, אם יש סיבה בכלל לכל הסבל. אז אגלה סוד גדול עד מאד כדי להקל על הסבל.

התפקיד העיקרי של העין אינו לראות, אלא להושיע. הראיה משרתת את הישועה. כל דבר אשר ראית, הושעת והרמת עד המעון הכי גבוה בשמים. אם הסבל של הזולת מכאיב לך, זה סימן בטוח שירדת לעולם זה כדי להרים את המאורעות עד מרום.

עבודת = 482 = קדוש כנסת ישראל
= 1481 = 482  = את אנכי = כסא ישעיהו
= חסדו בבת

עין = 780 = עשית = פרך
= ישעת

עיני האדם = 750 = עיני עמך
= פעם = יודעים כל = כל מלכים
= כל נולדים = מולידים כל

ישועת = 786 = עיון = הרף עין
= 1785 = 786 = פה מלאכים

ישועתה = 791 = צאן = נאמן
= הרף העין = 1790 = 791
= נהיה כאן

ישועתו = 792 = ישועות = לשונות
= עין בי = בן נולד = יודע שבת
= הוה שבת עד = תקון פרשה = 1791
= 792

כל המאורעות הרעים בעולם זה נובעים אך ורק מאי-הבנת הנקרא ע"י פרשנים שלא פרשו את הנקרא ברחמים. התקון הוא מציאת וישום הרחמים באותן פרשות שהתגלמו ונהיו גשמיות. כל תקון בעולם הוא תקון הבנת הנקרא.

ישועה מעין = 1211 = 212 = רואה
= האור = ברי = הרבה = עם ישראל
= עין ימין ממני לך

הישועה מעין = 1216 = 217 = רזי
= הזהר = אורי = דבורה
= דבר העתיקה הקדושה

ישועה מעיני = 571 = מלאך = לישראל
= סוד אשר = סובב ראש

הרמת העולם הגשמי ממקום נמוך עד למרומים היא עבודת פרך. החמר ברמה זאת מאד כבד. קשה עד מאד להרים אותו. אבל, באיזה דרגה של תקון עצמי, אנחנו מבינים איך לשלוט על האור בעין ואז אנחנו יכולים להרים את כל הנראה כמו קרן אור. אנחנו לומדים איך להזיז את העין כדי לשלוט על האור בה, ואז ההרמה קלה.

אור = 207 = תקון = 1206 = 207

זה גם נכון לגבי כל דבר ששמעת או שמעת עליו.

אזן =708 = חן = הגן

אזני = 68 = כל חי = כל  אישון
= 1067 = 68

אזני עמך = 678 = אזני האדם
= הנביאים

שומע = 416 = שפלו = קדושו = הוא בבת
= מל המקרא

שומעת = 816  = עליון = לעיון = לישועת
= דברים

תדעו כי כל אדם, חיה, צמח ודומם אשר ראינו או שמענו הרי הושענו.

הושעת = 781 = אפן = קרן עין
= 1780 = 781 = עשית עלץ
= עין העתיק הקדוש

הושעתו = 787 = אופן = מזמן
= ממקראות

מושיע = 426 = בית דוד = ישמעו

המושיע = 431 = אנפש
= ש + נקדה מבחינה בצד ימין
= משה עבד = נפשתם = 1430 = 431
 תם ממש כל = העתיק הקדוש ממש כל

השומעת = 821  = העליון
= עיון יהודי = ישועת יהודי
= הוא גוף

שומעים = 1026 = 27 = שוכן
= הויה העתיק הקדוש = יחדה

מושיעים = 1036 = 37
= הלב = לבה  = לשון = ליצר עולם
= לכפר עולם = מושיע עמך
= מושיע האדם

המושיעים = 1041 = 42 = לבי
= יוכבד = המושיע עמך = האדם המושיע

דעו כי כל אדם שאי פעם פגשנו במהלך חיינו בא אלינו אך ורק להושיע אותנו. ולא נשלח אלינו אף אדם אלא להושיענו ולהוָשע. אז, הבה נקבל כל הבא אלינו בסבר פנים יפות!

Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!