Tuesday, July 12, 2016

ב"ה


כֹּל אֲשֶׁר תֹּאמַר אֵלֶיךָ שָׂרָה, שְׁמַע בְּקֹלָהּ  
בראשית כ"א:י"ב

זאת לא מצווה חד פעמים. זאת מצווה נצחית. תורה בתוקף בכל דור, ובכל מקום ובכל זמן.

שרה = 505 = הלכה למשה
 = החקים העליונים = 1504 = 505
=  חוזרים לארץ ישראל

על כל גבר בישראל לשמוע בקול שרה. שרה היא המכריעה העליונה בכל דיונים אודות הלכה למעשה. שרה היא-היא הלכה למעשה. שרה היא-היא החֻקים העליונים. וקול שרה נשמע בקולותיהן של כל בנותיה. הבינו זאת. לא יהיה שלום בארץ עד שמצווה זאת מובנת, מקובלת בשמחה ואורח חיינו.


Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign
Join the Blue Ribbon Online Free Speech Campaign!