Monday, July 11, 2016

ב"ה

אין ליבא עבודה זרה בבלית לארץ הקודש

כל הצרות בישראל נובעות אך ורק מהתעקשות הרבנים ליבא את העבודה הזרה הבבלית שלהם לארץ הקודש.

נכון, הם קוראים את פרשת השבוע וההפטרה בבית הכנסת. אבל הם לא שוקדים בכתבי הקודש. הם מעדיפים לחרוש בשדות של בבל כל העת, ומחפשים שם הצדקות לשנוא את הבריות.

אם אותם היהודים הלומדים תלמוד מניחים כי עשיית המצוות היא עשיית כל מיני טקסים מוזרים, אז הם צריכים שהתלמוד שלהם יסביר להם איך לנהל אותם טקסים דמיוניים.

אבל עשיית המצוות כרצון ה' היא לא עשיית טקסים לצד החיים, אלא אורח חיים טבעי בקדושה ובצדק.

כל עוד הרבנים יתעקשו ליבא עבודה זרה לארץ ישראל יהיו כאן בעיות כי הארץ הקדושה מכעכעת להקיא אותם. שה' ישמור עלינו ועליהם, ויחזיר אותם בתשובה מהגלות הנוראית בלבבותיהם במהרה.