Monday, July 11, 2016

ב"ה

אהרן מרים ומשה

אהרן = 906 = העל הנשמות = על האף
 = כסא חוה האף = כסא הוגה האף
=  כולל חוה הנשמות = כולל הוגה הנשמות
 = הנה אשר משה = הנה ראש משה
=  מרים להויה = שתי עיני להויה
=  הקים קהל להויה

משה = 345 = הספר = שולט = רוח מאפי
 = פה הרנה = פה הנהר

מרים = 850 = כל נשמתי = שתי עיני
=  הקהל קים = הקים קהל

כשאנו נושמים אך ורק דברי ה' יתברך, אנו יודעים מיהו אהרן ומיהו משה ומיהי מרים. אנחנו מזדהים אתם. וכל יום ויום אנו לומדים תורה מסיני ומדליקים את שמש המנורה בקדש הקדשים.

מזדהה = 61 = אני = נוה = הנאה
=  אנו כל בית ישראל = 1060 = 61
=  משכן = אהרן עיני דוד = קהל גוי אהרן
=  עיני הגו אהרן = אהרן פני דוד
=  אהרן פני הגו = משה הקים = מרים דור

לנשום אך ורק שלום. לנשום אך ורק אהבה. לראות אך ורק שלום. לראות אך ורק אהבה.

אני לומד מהויה = 207 = אור = אדבר
= דבר העתיק הקדוש = ראה העתיק הקדוש
= 1206 = 207 =  אנו כל בית ישראל לומד מהויה

אני לומד תורה מהויה = 818 = תחית
=  תורה אור = אנו כל בית ישראל לומד תורה מהויה
= 1817 = 818 = חי נשמתי = אישון נשמתי
 = נשמתי בהוה

אני הלומד תורה מהויה = 823 = אותיות
=  אבירים = תחיתה = את תחית משה רבנו
=  תחית משה רבנו ישעיהו = 1822 = 823
 = נשמתי חיה

אני לומד תורה מהויה על הר סיני = 1253
 = 254 = נדר = כל דר = כל צדיק = כל צחוק

אהרן משה ומרים = 2107 = 109 
=  דקה = תורת ארץ = ארץ כל ספר התורה
= גם את בארץ = ישעיהו משה רבנו בארץ
= את משה רבנו בארץ

גוף = 809 = יודעים אהרן מרים ומשה
 = 2807 = 809=  אהרן משה ומרים נולדים
=  עמך פי אהרן משה ומרים
=  האדם פי אהרן מרים ומשה

אהרן משה ומרים הם הקול הדק שאליהו הנביא שומע. גם את/ה יכול/ה לשמוע אותו, אם תצאו מבבל ותעלו לארץ ישראל. כדאי ללמוד בכולל של אהרון מרים ומשה. באמת כדאי.